MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS
TEISĖS FAKULTETAS
KRIMINOLOGIJOS KATEDRA

 

INFORMACINIS PAKETAS STUDENTAMS

Dalykas: Teisinė nusikaltimų prevencija
Studijų programa: Teisė
specializacija: Baudžiamoji teisė ir kriminologija
2 kursas
Magistrantūros nuolatinės studijos
2009-2010 m. m.
3 semestras

 

 

Anotacija

Dalyko tikslai
Suteikti studentams žinių nusikalstamumo prevencijos teorijos, prevencijos teisinių pagrindų sistemos, prevencijos subjektų veiklos teisinio reguliavimo klausimais, supažindinti su nusikalstamumo prevencijos strategijomis užsienio šalyse, suteikti gebėjimų vertinti prevencijos programų ir priemonių veiksmingumą. 

Turinys
Nusikalstamumo prevencijos teorijos pagrindai, teisinių pagrindų sistemos elementai, subjektai ir jų prevencinės veiklos teisinis reguliavimas. Analizuojamos atskirų nusikalstamumo rūšių prevencijos programos, jų atitikimas tarptautiniams dokumentams, susijusiems su nusikalstamumo prevencija, bei veiksmingumo problemos. 

 

Programa.

Paskaitų medžiaga

Seminarų planai

Reikalavimai atsiskaitymui:

  1. Įskaitytas dalyvavimas seminaruose. Įskaitymas reiškia dalyvavimo seminaruose įvertinimą 10 ir daugiau kaupiamųjų balų. Dalyvavimo seminaruose įvertinimui analizuojama pasisakymų kokybė ir kiekybė, parengti bei padaryti pranešimai, atlikti kriminologiniai tyrimai, studentų darbų įtraukimas į geriausiųjų sąrašą ir jų publikavimas internete bei kt. Naudojama kaupiamųjų balų sistema. Plačiau apie ją informuojama per pirmąjį seminarą.

  2. Per egzaminą atsakymas į 2 klausimus iš programos

Vertinimas:

Rezultatai:

Bus vėliau:

B = (T/M)x20xK = (T/M)x20xS/20 = (T/M)xS = TxS/M , jei TxS/M mažiau arba lygu 20.

Jeigu surinkti kaupiamieji balai B viršija 20, tai perviršis vertinamas dvigubai mažiau. Taip vertinama todėl, kad dalis studentų yra ypatingai aktyvūs ir užgožia kitus studentus, mažina jų galimybes. Taigi,  siekiant prislopinti kai kurių studentų hyperaktyvumą dvigubai mažinama jų dalyvavimo, viršijančio normą, nauda.

B = (TxS/M-20)/2+20 , jei TxS/M daugiau už 20.

Pavyzdžiui:

1) 4 grupės  Indrės Bitvinskaitės 2004-11-15 situacija buvo tokia (žr. 4gr20041115.gif):
Surinktų taškų skaičius T = 5+9 = 14. 
Maksimalus taškų skaičius M = 12x2+10 = 34  (už koliokviumą maksimaliai galima gauti 10 balų, o seminaras, skirtas koliokviumui, neskaičiuojamas).
Studentų skaičius grupėje S = 23.
Kaupiamieji balai už dalyvavimą seminaruose, padarytus pranešimus, parašytus referatus ir už koliokviumą dvidešimties balų sistemoje: 
B = TxS/M = 14x23/34 = 9,5 = 10 (tai yra rezultatas dvidešimties balų sistemoje, o dešimties balų sistemoje jis būtų dvigubai mažesnis - 5 balai).
Jeigu 2004-11-15 būtų egzaminas ir Indrė per jį būtų įvertinta po 8 balus už kiekvieną klausimą, tai galutinis įvertinimas būtų (10+8+8)/4 = 6,5 = 7.
Indrė nors ir labai gerai parašė koliokviumą, tačiau ji surinko mažai taškų už dalyvavimą seminaruose. Mažas aktyvumas ją tempia žemyn.

2) 4 grupės  Jūratės Damaševičiūtės 2004-11-15 situacija buvo tokia (žr. 4gr20041115.gif):
Surinktų taškų skaičius T = 38+7 = 45. (2004 metais pliusas buvo vertinamas 2 taškais)
Maksimalus taškų skaičius M = 12x2+10 = 34  (už koliokviumą maksimaliai galima gauti 10 taškų, o seminaras, skirtas koliokviumui, neskaičiuojamas).
Studentų skaičius grupėje S = 23.
Kaupiamieji balai už dalyvavimą seminaruose, padarytus pranešimus, parašytus referatus ir už koliokviumą dvidešimties balų sistemoje: 
TxS/M = 45x23/34 = 30 (tai yra rezultatas dvidešimties balų sistemoje, o dešimties balų sistemoje jis būtų dvigubai mažesnis - 15 balų. Surinkti kaupiamieji balai neatimami! Jie dalyvauja galutiniame įvertinime, tačiau perviršis mažinamas dvigubai.). Todėl Jūratės kaupiamųjų balų lieka 
B = (TxS/M-20)/2+20 = (30-20)/2+20 = 25.
Jeigu 2004-11-15 būtų egzaminas ir Jūratė per jį būtų įvertinta po 8 balus už kiekvieną klausimą, tai galutinis įvertinimas būtų (25+8+8)/4 = 10.
Jūratė vidutiniškai parašė koliokviumą, tačiau ypatingai aktyviai dalyvavo seminaruose.

Pastabos: 
Kaupiamieji balai ir egzamino balai sumuojasi. Tačiau, jei per egzaminą būtumėte įvertintas (-ta) nepatenkinamai ar blogiau, pavyzdžiui, už egzaminą būtų 3 ir 5 -> 4, tai bus daroma galutinio vertinimo korekcija, panaudojant skaičiuoklę. Skaičiuoklė veiks studentų naudai, t.y. egzamino neišlaikymas nebūtinai reikš nepatenkinamą ar blogesnį galutinį įvertinimą. Studentams, turintiems daug kaupiamųjų balų ir nesėkmingai išlaikiusiems egzaminą, geriau gauti mažesnį galutinį įvertinimą, negu skolą. Surinkus už abu egzamino klausimus sumoje 9 ar mažiau balų, skaičiuoklėje suveiks galutinio rezultato korekcija - galutinis rezultatas bus papildomai mažinamas (šiuo atveju nebus skaičiuojamas aritmetinis visų surinktų balų vidurkis). 

Skaičiuoklė turi ir papildomą per egzaminą surinktų balų nedidelę mažinimo korekciją tais atvejais, kai studentų surinkti kaupiamieji balai viršija 20. Būtų nelogiška, kad studentai, kurie turi labai daug (per 20) kaupiamųjų balų ir prastai išlaikę egzaminą gautų maksimalius galutinius įvertinimus. Pavyzdžiui, studentas, turėdamas 30 kaupiamųjų balų ir egzaminą išlaikęs sumoje 10 balų (5+5), gautų galutinį įvertinimą 10. Žinoma, toks studentas gali neiti į egzaminą, ir pasiimti galutinį įvertinimą 8. Tačiau jis būtinai turi pranešti man savo sprendimą, kad galėčiau atitinkamai įrašyti žiniaraštyje. Jei toks studentas ištraukia egzamino klausimus (privalo traukti du), jam kelio atgal nėra - tik rašyti atsakymus.

Kaip veikia skaičiuoklė ir kas būtų, jeigu būtų, galima ją atvėrus pasižiūrėti. Skaičiuoklė. 
 
Skaičiuoklę su korekcijomis sukūrė puikus studentas Kęstutis Dapkevičius (2008 m. vasario mėnesį). Aš joje parinkau konkretų modelį ir atlikau kai kuriuos pataisymus.
 
Perlaikant egzaminą, Jūsų turėti kaupiamieji balai išlieka.

Priėmimo laikas:

 

 dr. Alfredas Kiškis
el. paštas akiskis@mruni.lt
tel. (8 5) 2497138.


Atgal į "Studentams"

Redaguota: 2009-09-09