Apie struktūrinius fondus

ES struktūriniai fondai

Europos Sąjungos (ES) struktūriniai fondai – regioninės politikos, kuria siekiama sumažinti regionų išsivystymo skirtumus ir skatinti menkiau išsivysčiusių regionų plėtrą, finansiniai instrumentai.

ES regioninė politika – tai priemonių visuma, nukreipta į mažiau išsivysčiusių regionų plėtrą bei tarpregioninės sanglaudos skatinimą, siekiant spartesnio bendro šalies ekonominio augimo ir visuomenės gyvenimo kokybės gerinimo.

ES regioninės politikos įgyvendinimas ES valstybėse yra finansuojamas iš keturių ES struktūrinių fondų.

   Europos regioninės plėtros fondas (ERPF)

   Europos regioninės plėtros fondas teikia regionams įvairią finansinę paramą. Fondo lėšos sudaro apie pusę visų struktūrinių fondų biudžeto. Fondas numato:
 • investicijas į gamybą, siekiant sukurti ir išsaugoti ilgalaikes darbo vietas;
 • investicijas į infrastruktūrą (kelius, telekomunikacijas, energetiką), siekiant sujungti centrinius ES regionus su periferiniais;
 • investicijas, padedančias atgaivinti krizę išgyvenančius p ramonės, žemės ūkio rajonus;
 • darbo vietų kūrimą bei paramą smulkiam ir vidutiniam verslui (įmonių konsultavimas, rinkos tyrimai, mokslo tyrimai);
 • technologijų plėtrą, vietinės infrastruktūros plėtrą, investicijas į gamybą, siekiant sukurti ir išsaugoti ilgalaikes darbo vietas;

 • Europos socialinis fondas (ESF)

  Europos socialinis fondas remia projektus, sprendžiančius socialines (pirmiausia užimtumo) problemas. Fondas finansuoja:
 • švietimą ir profesinį mokymą;
 • paramą įsidarbinant;
 • mokslinius tyrimus ir technologijų plėtrą (pvz. specialistų mokymą mokslinio tyrimo įstaigose);
 • socialinės ekonomikos projektus (pvz., padeda sukurti privačias vaikų priežiūros įstaigas);
 • švietimo ir profesinio mokymo sistemų tobulinimą (pvz. keliant darbuotojų kvalifikaciją).


 • Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo orientavimo dalis laikoma ES struktūrinės (o ne bendrosios žemės ūkio) politikos dalimi, nes teikia paramą diegiant naujus ūkininkavimo metodus, plėtojant alternatyvią ekonominę veiklą kaimo vietovėse (pvz. kaimo turizmą).

  Žuvininkystės orientavimo finansinis instrumentas remia naujų metodų diegimą bei ekonominės veiklos perorientavimą vietovėse, kur verčiamasi žuvininkyste.

  Neformaliai penktuoju Struktūriniu fondu vadinamas Sanglaudos fondas. Sanglaudos fondas buvo įkurtas siekiant finansuoti stambius kelių tiesimo ir aplinkos apsaugos projektus.