FINANSŲ IR MOKESČIŲ TEISĖS KATEDRA

Finansų ir mokesčių teisės katedra (toliau - Katedra) buvo įkurta 1998 m. gegužės 19 d. Lietuvos teisės universiteto Senato nutarimu Nr. 43.

Nuo pat Katedros įkūrimo jai vadovauja dr. Algirdas Miškinis.
Katedros referente iki 2001 m. rugsėjo mėnesio dirbo Zina Pirštelienė, nuo 2001 m. rugsėjo mėnesio pabaigos referente dirba 
Audra Visockaitė.

Katedroje iki 2000/2001 mokslo metų pabaigos buvo dėstomi: Finansų ir Mokesčių teisės, Ekonomikos teorijos, Mokesčių administravimo problemos (teorija), Finansų apskaitos ir analizės, Kreditų ir bankų, Audito, Muitų politikos, Narystės ES ekonominių-teisinių pagrindų, Bendrosios rinkos, Valstybės biudžeto ir finansų dalykai. 2001 m. Lietuvos teisės universitete įkūrus Ekonomikos katedrą, daugelis mokymo dalykų iš Katedros buvo perkelti į Ekonomikos katedrą.

Šiuo metu katedroje yra dėstomi šie dalykai:
Finansų teisė, Mokesčių teisė, Mokesčių administravimo problemos (teorija), Ūkinės veiklos teisinis reglamentavimas

Katedros mokslinių tyrimų kryptis yra Mokesčių administravimo Lietuvos Respublikoje plėtojimo analizės bei tolesnio tobulinimo, atsižvelgiant į Europos Sąjungos reikalavimus bei rekomendacijas, perspektyvų tyrimas.

1999, 2000 ir 2001 metais Katedra organizavo mokslines praktines konferencijas mokesčių sistemos Lietuvoje problemų analizės klausimais. Konferencijose dalyvavo ne tik Lietuvos, bet ir užsienio valstybių (Vokietijos, Lenkijos, Baltarusijos) mokslininkai bei valstybinių institucijų atstovai.

Daugiau kaip ketverius metus veikia Katedros darbuotojų iniciatyva įkurtas ir Universiteto studentų pamėgtas Finansų ir mokesčių teisės būrelis. Būrelio nariai ne tik dalyvauja įvairiuose seminaruose mokesčių ir finansų klausimais, bet ir mokslinėje veikloje

2002/2003 mokslo metais Katedroje, be vedėjo, dėsto 4 lektoriai, 10 doktorantų.