MYKOLO ROMERIO universitetas

Prof. Vidos Kanopienės tinklalapis

 

 

*     GYVENIMO APRAŠYMAS. 1

*     PUBLIKACIJOS. 4

*     STUDENTAMS. 11

*     KONTAKTAI. 12

 


GYVENIMO APRAŠYMAS

 

Gimimo data ir vieta

1952 m. Kaunas

Išsilavinimas

1969 – 1974: Ekonomikos mokslų specialybės aukštojo mokslo diplomas (Vilniaus universitetas)

Mokslo laipsnis

Socialinių mokslų srities sociologijos krypties daktarė

Ekonomikos mokslų kandidato disertacija apginta 1983 m. Latvijos MA Ekonomikos institute. Tema: “Socialinės-ekonominės moterų užimtumo problemos paslaugų sferoje (Lietuvos pavyzdžiu)”.

1993 m. Nostrifikacijos komisijos sprendimu patvirtintas socialinių mokslų daktarės laipsnis

 

2005 m. atlikus habilitacijos procedūrą Socialinių tyrimų institute, Habilitacijos komisijos sprendimų pripažinta atitinkanti  habilitacijai keliamiems reikalavimams

Mokslo vardas

Docentė

1998  Vilniaus universitetas

 

DARBOVIETĖS IR PAREIGOS

 

1975-1983

Jaunesnioji mokslinė bendradarbė, Lietuvos MA Ekonomikos institutas, Gamybinių jėgų išdėstymo ir išvystymo skyrius

1983-1987

Vyresnioji mokslinė bendradarbė, Lietuvos MA Ekonomikos institutas, Darbo išteklių ir demografijos sektorius

1987-1992

Vyresnioji mokslinė bendradarbė, Lietuvos MA Ekonomikos institutas, Demografijos skyrius

1992-2000

Vyresnioji mokslinė bendradarbė, Lietuvos filosofijos ir sociologijos institutas, Demografijos skyrius (nuo 1993 - dalis etato)

1993-2002

Vedėja, Vilniaus universitetas, Sociologijos katedra

2002-2005

Vedėja, Lietuvos teisės universitetas, Socialinės politikos katedra

Nuo 2005

Vedėja, profesorė, Mykolo Romerio universitetas, Socialinės politikos katedra

 

PROFESINĖ PATIRTIS

Mokslo-tiriamasis darbas ir dalyvavimas respublikinėse programose bei tarptautiniuose projektuose.

*            Keturių mokslinių projektų vadovė, šešių respublikinių mokslo programų/projektų darbo grupių narė, aštuonių tarptautinių projektų, kurie buvo vykdomi koordinuojant Jungtinių tautų Europos Ekonominės Komisijos Gyventojų Aktyvumo padaliniui, Tarptautinei Darbo organizacijai, Tarptautinei Migracijos organizacijai, Jungtinių tautų Vystymo Programai, Europos Komisijai bei kitoms institucijoms darbo grupių narė. Tyrimų medžiaga buvo pateikta daugiau nei 20-tyje mokslinių ataskaitų anglų, lietuvių, rusų kalbomis

*            1999 m. pristatyta (kartu su habil.dr. V.Stankūniene ir dr. A.Sipavičiene) Lietuvos mokslo premijai už darbų ciklą “Demografinės pusiausvyros dimensijos: Lietuvos gyventojų raidos tendencijų ir veiksnių tyrimai” (Pristatė Lietuvos Filosofijos ir sociologijos institutas)

Parengti ir dėstomi studijų dalykai

*                      “Demografija” (lietuvių ir anglų kalbomis), “Sociologijos įvadas” , “Lyčių sociologija” (lietuvių ir anglų kalbomis), “Moterų darbo sociologija” - Vilniaus universitetas, 1993- 2002 m.

*                      “Socialinė demografija” (lietuviu ir anglų kalbomis), “Sociologijos įvadas” – Lietuvos teisės universitetas  (Mykolo Romerio universitetas) – nuo 2002 m.

Mokslinių interesų kryptis        

*            Lyčių ir moterų darbo sociologija, lyčių lygių galimybių ir užimtumo politika, bendroji ir senėjimo demografija

Tarptautinis bendradarbiavimas ir dalyvavimas mokslo organizacijų veikloje

 

*            ES ekspertų grupės Lyčių, Socialinės įterpties ir Užimtumo klausimams narė (EU expert Group on Gender, Social Inclusion and Employment - EGSSIE)

*            Trumpa biografija pristatyta internete: 

*            http://www.mbs.ac.uk/Research/european-employment/projects/gender-social-inclusion/eggsie-member-cvs.htm

*            Tarptautinės sociologų asociacijos Šeimos komiteto  (CFR Committee on Family Research ISA) narė nuo 2000 m.

*            Europos Gyventojų tyrimų asociacijos (European Association for Population Studies) narė (1992-2000)

*            Tarptautinės sociologų asociacijos 10 tyrimų komiteto (International Sociological Association, Research Committee 10) narė (1991- 1997)

*            Žurnalo “Moterys ir mažumos moksle ir inžinierijoje” (Journal of women and minorities in science and engineering), JAV, redaktoriaus patarėjų valdybos narė (nuo 1994 m.)

*            Lietuvos Sociologų draugijos narė (2001 m.išrinkta valdybos nare)

*            Lietuvos Demografų asociacijos narė

*            Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos Socialinių ir humanitarinių mokslų komiteto narė (2002- 2003)

*            Lietuvos universitetų moterų asociacijos narė (1992- 2003)

*            Vilniaus universiteto Moterų studijų centro tarybos narė (1992 – 2002)

 

Mokslinės stažuotės, paskaitos užsienio universitetuose

*      Konsultacinė stažuotė Oslo Universitete (Norvegijos Mokslų Akademijos stipendija), 1991

*      Konsultacinė stažuotė Luveno Katalikiško Universiteto Demografijos institute, Louvain-la-Neuve, Belgija, 1991

*      Konsultacinė stažuotė Švedijos Darbinio Gyvenimo Centre, Stokholmas (Švedijos Karališkosios Inžinierinių Mokslų Akademijos stipendija), 1992

*      Konsultacinė stažuotė Norvegijos Lyčių Lygybės taryboje (Norvegijos Mokslo Tarybos stipendija), 1996

*      Konsultacinė stažuotė Upsalos universitete (Švedija), 2001

*      Paskaitos Tamperės univesitete (Suomija), 2003

*      Paskaitos tarptautinėje vasaros mokykloje “Socialinė apsauga Europoje “Social protection in Europe”, Gento universitetas, Belgija, 2004, 2006

*      Paskaitos Latvijos universitete (Ryga, Latvija), 2007

Į pradžią

 


PUBLIKACIJOS

MONOGRAFIJOS, STUDIJOS IŠLESTOS UŽSIENIO LEIDYKLOSE

1.      The gender pay gap – Origins and policy responses. A comparative review of 30 European countries. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2006. ISBN 92-79-02565-1 (su bendraautoriais)

2.      Gender inequalities in the risks of poverty and social exclusion for disadvantaged groups in thirty European countries. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2006 . ISBN 92-79-02572-4   (su bendraautoriais)

3.      ‚Making work pay‘ debates from a gender perspective. A comparative review of some recent policy reforms in thirty European countriesLuxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2005, ISBN 92-79-00054-3, 167 p. (su bendraautoriais)

4.      Reconcilation of work and private life: A comparative review of thirty European countries. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2005 . ISBN 92-79-00053-5   (su bendraautoriais)

5.      Kanopiene V. , Tureikyte D. Litauishe Frauen in der Politik – Reprasentation und Einstellungen. B.Hoecker, G.Fuchs (Hrsg.). Handbuch Politische Partizipation von Frauen in Europa. Band II: Die Beitrittsstaaten. VS Verlag Fur Sozialwissenschaften, Wiesbaden, 2004 , p. 61-80.ISBN 3-8100-3568-8

6.       Kanopiene V. Women in the Lithuanian labour market. -  M.E.Domsch. D.H.Ladwig, E.Tenten (Eds.) Gender equality in Eastern European countries.  Frankfurt am Main- Berlin- Bern-Bruxelles-New York-Oxford-Wien: Peter Lang , 2003, p. 185-204. ISSN 1438-6917  ISBN 3-631-50404-7   US-ISBN 0-8204-6075-3

7.       Kanopiene V. Women in economy. - Suzanne LaFont (Ed.) Women in Transition: Voices from Lithuania. Albany: State University of New York Press, Albany, 1998, p. 68-80. ISBN 0-7914-3811-2

8.       Juozeliuniene I., Kanopiene V. Women and family in Lithuania. Lobodzinska B.(Ed.).    Family, women and employment in Central-Eastern Europe.  Westport, Connecticut, London: Greenwood Press, 1995, p. 155-165 . ISBN: 031329402X

9.      Kanopiene V. Women’s employment problems in Lithuania.- Ehlert W., Russel R., and Szell G. (Eds).  Return of work, production and administration to capitalism.   Frankfurt am Main: Peter Lang, 1994,  p. 143-148. ISBN 3-631-47620-5

10.  Stankuniene V., Kanopiene V. Public opinion on family policies in Lithuania. -  Demographic trends and patterns in the Soviet Union before 1991. Lutz W , Scherbov S., Volkov A. (Eds.). London and New York: International Institute for Applied Systems Analysis, 1994, p. 249-263 . ISBN 0-415-10194-8

MONOGRAFIJOS, STUDIJOS IŠLEISTOS LIETUVOJE

11.   Kanopiene V. Employment in the information society. Lithuanian human development report 2002 – 2003. Vilnius: United Nations Development Programme, Social Policy Unit,  Open Society Fund Lithuania, August 2003, p. 53-64.  ISBN 9955-449-53-5

12.   Kanopienė V. Užimtumas informacinėje visuomenėje.  Pranešimas apie žmogaus socialinę raidą Lietuvoje 2002-2003 m. Vilnius: UNDP, SPG, ALF, 2003 rugpjūtis, p.53-64.  ISBN 9955-449-53-5

13.  Kanopienė V. Moterų užimtumas ir išsimokslinimas. Vertybinės nuostatos. - StankūnienėV., Baublytė M., Kanopienė V., Mikulionienė S. Gimstamumas ir šeima: biografinis požiūris. Vilnius: LFSI, 1999, p.50-54. ISBN 9986-523-53-2

14.  Kanopienė V. Darbas ir šeima: vaidmenų pasidalijimas. - Stankūnienė V. (Red.)  Šeima ir gimstamumas Lietuvoje.  Vilnius: LFSI, 1997, p. 168-188. ISBN – 9986-523-42-7

15.  Kanopiene V. Background. Geographic profile. Demographic and socio-economic characteristics. The socio-economic impact of migration. - Sipaviciene A. (Ed.) International Migration in Lithuania: Causes, Consequences and strategy. Vilnius: UN/ECE, LFSI, 1997, p. 7-10, 54-74, 87-96, 218-235  ISBN – 9986-523-39-7

16.   Kanopiene V., Juozeliuniene I. Gender roles and identity .-  Taljunaite M. (Ed). Changes of identity in modern Lithuania.  Vilnius: Institute of Philosophy and Sociology. Republic of Lithuanina. University of Goteborg. Sweden. Center for Russian and East European Studies. Inter-European Research,  1996, p. 223-240. ISBN 9986-523-27-9

17.   Kanopienė V. Moterų užimtumo problemos Lietuvoje. - Stankūnienė V. (Ats. red.). Lietuvos demografiniai pokyčiai ir gyventojų politika. Demographic changes and population policy in Lithuania.  Vilnius: FSTI, 1995, p. 195-217. ISBN – 9986-523-18-4

18.   Kanopienė V. Moterys darbo rinkoje: padėtis ir problemos. -  Lietuvos šeima,  Vilnius: LFSI, 1994-1995, p. 126-132

19.  Kanopiene V. Women’s work and family: attitudes and behaviour.  - Lithuanian society in social transition.  Vilnius, 1995, p. 75-83  ISBN 9986-523-07-9

VADOVĖLIAI

20.   Kanopienė V. Gyventojai, sveikata ir sveikatos politika. Lyčių lygios galimybės. Rimkutė J. (Ats. red.) Žmogaus socialinė raida. Vadovėlis aukštosioms mokykloms. Vilnius: Homo liber, 2001 p. 61-81 , p. 149-169. ISBN 995-449-27-6

MOKSLO STRAIPSNIAI

leidiniuose, įrašytuose į Mokslinės informacijos instituto pagrindinių leidinių sąrašą

21.   Kanopienė V., Tureikytė D. Vilniaus universiteto studentų požiūris į studijas. -Filosofija, sociologija. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija,  2002, Nr. 1, p. 68-77. ISSN 0235-7186

22.   Kanopienė V. Užsiėmimų segregacija Lietuvos darbo rinkoje. - Filosofija, sociologija. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2000, Nr. 4, p. 57-65. ISSN 0235-7186

MOKSLO STRAIPSNIAI

periodiniuose ir tęstiniuose mokslo leidiniuose, registruotuose kitose tarptautinėse mokslinės informacijos duomenų bazėse

23.  Kanopienė V., Mikulionienė S. . Demografinio senėjimo problemos socialinėje Europos Sąjungos darbotvarkėje. - Socialinis darbas. Vilnius:  MRU, 2006, Nr. 5 (2), p. 5-14. ISSN 1648-4789

24.  Kanopienė V., Mikulionienė S., Gyventojų senėjimas ir jo iššūkiai sveikatos apsaugos sistemai.- Gerontologija. LGGD, Vilnius, 2006, VII(4), ISSN
1392-9062  (188-200 psl.)

25.  Kanopienė V. Moterų užimtumas Lietuvoje: ES  kontekstas.- Socialinis darbas. Vilnius:  MRU, 2005, Nr. 4 (2) ISSN 16-48-47-89

26.   Dromantienė L., Kanopienė V. Demografinis senėjimas  ir ES socialinė politika pagyvenusiems.-  Socialinis darbas. Vilnius:  LTU, 2004, Nr. 3 (2), p.12-23 .

27.  Kanopienė V., Mikulionienė S. Lietuvos benamiai: gyvenimo sąlygos. -  Socialinis darbas. Vilnius:  LTU, 2004, Nr. 3 (1), p. 49-64 . ISSN 16-48-47-89

28.  Kanopienė V., Mikulionienė S. Lietuvos benamiai: elgsena ir nuostatos. - Socialinis darbas. Vilnius:  LTU, 2004, Nr. 3 (1), p. 65-74 . ISSN 16-48-47-89

29.  Kanopienė V. Vienišų motinų padėtis Lietuvoje. Socialiniai, ekonominiai ir demografiniai aspektai.  // Socialinis darbas. Vilnius:  LTU, 2002, Nr. 2, p. 6-14.

STRAIPSNIAI

Kituose recenzuojamuose periodiniuose ar tęstiniuose tarptautiniuose ar užsienio leidiniuose

30.  Stankuniene V., Baublyte M.., Kanopiene V. and Mikulioniene S. Fertility and family surveys   in countries of the ECE region. Standard country report. Lithuania. New  York and Geneva: UN/ECE, UNPF, Economic Studies,  No 10q,   2000, 98 p. ISBN 92-1-116763-9   ISSN 1014-4994

31.   A.Sipavičiene A., Kanopiene V. Foreign labour in Lithuania: Immigration, Employment, Illegal work. - International migration Papers No 31,  International Labour Office,  Geneva, 1999, 37 p.   ISBN 92-2-111763-4   ISSN 1020-2668

32.   Kanopiene V. Combining family and professional roles: gender differences.-  Stankuniene V., Eglite P., Kanopiene V. (Eds.) Revue Baltique (special issue “Demographic development in the countries of transition”). Vilnius, 1999, Nr. 13, p. 97-110. ISSN 1392-141X

33.  Kanopiene V. Men and women in the Lithuanian labor market. - Katus K., Stankuniene V., Vikat A. (Eds.).   Revue Baltique (special issue “Demographic Development in Baltic Countries). Vilnius, 1997, Nr. 10, p. 186-196. ISSN 1392-141X

34.   Freijka T., Iglicka-Okolska K., Jazwinska E., Kanopiene V., Macura M., Malinovska E., Mulan B., Okolski M., Pyrozhov S., Sipaviciene A.Changing international migration patterns in Central and Eastern Europe in the early 1990s.  - Evolution or revolution in European Population. European Population Conference,  Franco Angeli, Milano, 1995, vol. 2, p. 213-227.    ISBN  88-204-9903-7

35.   Kanopiene V. Women on the labour market: the case of LithuaniaEquality and Partnership towards higher education, employment/entrepreneurship an environmental management in Central and Eastern European Countries.  Wolfheze: Council of Europe,  1994, p. 129-135.

36.   Kanopiene V.  Family roles of men and women in Lithuania. Norsk tidsskr arb med. (Norvegian journal of occupational medicine), 1992, Nr. 13, p.305-311.

MOKSLO STRAIPSNIAI

kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose

37.   V.Kanopienė . Lyčių ekonominiai vaidmenys //  Lyčių studijos ir tyrimai. Vilniaus universiteto Lyčių studijų centras,  Šiaulių universiteto lyčių studijų centras. . ISSN 1822-6310 .  VšĮ Šiaulių universiteto leidykla, 2006,  p.38-44

38.  V.Kanopienė, S.Mikulionienė. Nuteistųjų alternatyviomis bausmėmis tyrimo rezultatų analizė.//  Alternatyviomis bausmėmis nuteistųjų asmenų socialinė integracija probleminiuose regionuose. Mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius, 2005, p. 7-21.  ISBN 9955-9324-3-0

39.   Kanopienė V., Tureikytė D. Studentų požiūris į studijas priklausomai nuo lyties.  // Lytiškumas ir švietimas: pažiūrų, stereotipų ir ugdymo turinio tyrimai. Vilnius: Moterų informacijos centras, 2001, p. 108-123. ISBN 9986-442-98-2

40.   Kanopienė V. Lietuvos moterų padėtis darbo rinkoje. Moterys Lietuvoje, Vilnius: Moterų informacijos centras, 2000, p. 66-81. ISBN 9986-442-87-7

41.   Kanopiene V.  Darbo pasidalijimas šeimoje.  Feminizmas, visuomenė, kultūra (straipsnių rinktinė).  Vilnius: VU leidykla, 2000, p. 83-92. ISSN 1648-1585

42.   Kanopienė V. Moterų ir vyrų galimybės darbo rinkoje.  Feminizmas, visuomenė, kultūra (straipsnių rinktinė).  Vilnius: VU leidykla, 1999, p. 68-79. ISBN 9986-19-345-1

43.   Kanopiene V. Women and the labour market in Lithuania.Women in Lithuania,  Vilnius: Women’s  Issues Information Centre, 1999, p.62-79. ISBN 9986-9244-9-9

44.   Kanopienė V. Amžiaus veiksnys darbo paieškoje.  Sociologija: praeitis ir dabartis. Kaunas: Technologija, 1999, p. 281-284 ISBN 9986-13-757-8

45.  Kanopiene V. Women’s status. Employment. Employment policy.  National report on population. LithuaniaVilnius, 1994, p. 15,  27-30, 42-44

46.  Kanopienė V. Šeimos politika Europos šalyse. Juozeliūnienė I. (Red.) Pasaulis ir šeima.  Vilnius: FSTI, 1992, p. 21-27

Kiti leidiniai

47.   Kanopienė V. Moterų diskriminacija darbo rinkoje.  Vilnius: Vilniaus universitetas, 1998, 67 p.

48.  Kanopienė V. Demografija: pagrindinės sąvokos ir rodikliai. Vilnius: Vilniaus universitetas, 1997, 43 p.

49.  Kanopiene V.  Professional and social mobility of Lithuanian women. - Vilnius: UNDP, 1995, 67 p. ISBN 9986-442-20-6

Tezės

50.   Kanopiene V., Tureikyte D. Social roles of women and men in Lithuania. The development of democracy in Baltic states. 2002 m. gegužės 4-5 d. tarptautinės konferencijos straipsnių rinkinys,  Vilnius, 2002, p. 33  ISBN 9955-531-00-2

51.   Kanopienė V. Lyčių stereotipai ir moterų galimybės darbo rinkoje.  Moters ir vyro socialinio vaidmens stereotipai. Respublikinė konferencija.  Trakai, 2000, p.20-24

52.   Kanopienė V. Naujausios darbo rinkos tendencijos: moterų padėtis ir galimybės.  Lyčių politika, visuomenė, kultūra. Respublikinė konferencija. Vilnius: VU Moterų studijų centras, 1999, p. 22-23

53.   Kanopiene V., Employment opportunities of the Lithuanian female students: do the study fields matter?  European Conference on Gender Equality in Higher Education. (Abstracts),  Helsinki, 1998, p. 23

54.   Kanopienė V. Moterys darbo rinkoje. Moters kelias: rytai ir vakarai, tarptautinė konferencija,  Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 1993, p.31.

55.   Kanopienė V. Lietuvos moterys darbo rinkoje. – Aštuntasis mokslo ir kūrybos simpoziumas.  1993.XI.24-XI.28, Chicago, Illinois, USA, p. 127

Į pradžią

 


DALYVAVIMAS SU PRANEŠIMAIS TARPTAUTINĖSE KONFERENCIJOSE, SIMPOZIUMUOSE, SEMINARUOSE (nuo 1990 m.)

1.      Lietuvos ðeimos politikos vystymas ir visuomenës nuomonë. Tarptautinis simpoziumas  “SSSR demografiniai procesai Europos patyrimo kontekste”,. (Development of family policy in Lithuania and public opinion. International symposium “Demographic processes in the USSR in the context of European experience”). IIASA ir TSRS MA, Tbilisi, 1990 m. spalio 8-12 d. (praneðimo bendraautorë V.Stankûnienë)

2.      Moterø uþimtumo problemos centralizuotai planuojamos ekonomikos ðalyse. Tarptautinë konferencija“Dalyvavimas, organizacinis efektyvumas ir darbinio gyvenimo kokybë 2000-taisiais metais” (Women’s employment problems in the countries of centrally planned economies. International conferenc on “Participation, organizational effectiveness and quality of work life in the year 2000”)”. Tarptautinës sociologø asociacijos 10 tyrimø komitetas (ISA RC 10), Atënai, 1990 m. lapkrièio 1-3 d.

3.      Subjektyvus sveikatos bûklës vertinimas: tyrimø rezultatø analizë. Tarptautinë konferencija “Gyventojø sveikata, sergamumas ir mirtingumas Europos ðalyse” (Personal estimation of the state of health: analysis of the results of investigations. International conference “Health, morbidity and mortality by causes of death in European countries”). Europos Gyventojø tyrimø asociacija (EAPS), Lietuvos MA Ekonomikos institutas. Vilnius, 1990 m. gruodþio 3-7 d.

4.      Moterys Lietuvos visuomenëje. Vengrijos sociologø asociacijos konferencija “Vengrija pasaulyje” (Women in the Lithuanian society. Annual convention, Hungarian sociological association “Hungary in the worl”). Budapeðtas, Vengrija, 1991 m. birþelio 24-28 d.

5.      Socialiniai pokyèiai Lietuvoje pereinamuoju laikotarpiu”. Tarptautinë konferencija “Darbo, gamybos ir administravimo sugráþimas á kapitalizmà. Europos namø kûrimas” (Social changes in Lithuania un the period of transition. International conference “Return of work, production and administration to capitalism. Construction and building of the European house”). Chemnicas, Vokietija, 1991 m. spalio 3-5 d. (praneðimo bendraautorë I.Juozeliûnienë)

6.      Pageidaujami vaikø prieþiûros bûdai ir moterø uþimtumo sprendimai Lietuvoje. Europos Gyventojø konferencija (Preferable forms of childcare and employment decisions of women in Lithuania. European Population conference). Paryþius, Prancûzija, 1991 m. spalio 21-25 d.

7.      Moterø ir vyrø ðeimyniniai vaidmenys Lietuvoje. 10-tasis Ðiaurës ðaliø Demografijos simpoziumas (Family roles of men and women in Lithuania. The 10th Nordic Demografic symposium). Ðiaurës ðaliø demografø asociacija, Lundas, Ðvedija, 1992 m. rugpjûèio 12-14 d.

8.      Darbo rinka Lietuvoje: padëtis ir politika. 17-tasis Ðiaurës ðaliø sociologø kongresas (Labour market in Lithuania: situation and policy. 17th Nordic Congress of sociology). Gavle, Ðvedija, 1993 m. rugpjûèio 13-15 d.

9.      Moterys darbo rinkoje. Tarptautinë konferencija “Moters kelias: Rytai ir Vakarai”. Vilniaus universitetas, Lietuvos universitetø moterø asociacija, Vilnius, 1993 m. rugpjûèio 23-25 d.

10.  Moterø diskriminacija darbo rinkoje Lietuvoje. Tarptautinis seminaras “Tikros teisës moterims-2”(Discrimination of women at the labour market in Lithuania. International seminar “Real rights for women - 2”). Varðuva, Lenkija, 1993 m. spalio 8-10 d.

11.  Moterø darbas ir ðeima: poþiûriai ir elgsena. Tarptautinë konferencija “Gyventojø politika Europoje” (Women’s work and family: attitudes and behavior”. Interantional conference “Population-related policies in Europe”). Europos Gyventojø tyrimø asociacija (EAPS), Viesbadenas, Vokietija, 1993 m. spalio 25-30 d.

12.  Lietuvos moterys darbo rinkoje. 8-tasis Lietuviø mokslo ir kûrybos simpoziumas, Èikaga - Lemontas, Illinois, JAV, 1993 m. lapkrièio 24-28 d.

13.  Moterys darbo rinkoje. Tarptautinis seminaras “Moterys ir demokratija”. Ðiaurës ðaliø Ministrø taryba, Koordinacinis moterø organizacijø komitetas, Vilnius, 1994 m. vasario 11-12 d.

14.  Moterys darbo rinkoje: Lietuvos pavyzdys. Tarptautinë konferencija “Lygybë ir bendradarbiavimas ðvietime, uþimtumo sferoje ir aplinkos apsaugoje Centrinës ir Rytø Europos ðalyse” (Women in the labour market: the case of Lithuania. International conference “Equality and partnership towads higher education, employment/enterpreneurship and environmental management in Central and Eastern european countries”), Europos Taryba, Wolfheze, Olandija, 1994 m. rugsëjo 1-3 d.

15.  Lietuvos moterys: darbas ir ðeima. 5-tasis Pasaulinis Centrinës ir Rytu Europos studijø kongresas (Lithuanian women: work and family. 5th World Congress on Central and east European studies). Varðuva, Lenkija, 1995 m. rugpjûèio 6-11 d. (praneðimo bendraautorë I.Juozeliûnienë)

16.  Moterø uþimtumas Lietuvoje: situacija ir politika. 2-oji Europos sociologø konferencija “Susiliejimas ar skaidymasis” (Women’s employment in Lithuania: situation and policies. 2-nd European conference for Sociology “Fusion or fission”, Europos sociologø asociacija, Budapeðtas, Vengrija, 1995 m. rugpjûèio 30- rugsëjo 2 d.

17.  Moterys ir vyrai Lietuvos darbo rinkoje. Tarptautinis simpoziumas “Demografinë raida Baltijos ðalyse” (Men and women in the Lithuanian labor market. International symposium “Demographic development in Baltic countries”). Talinas, Estija, 1997 m. balandþio 11-12 d.

18.  Vyro ir moters vaidmuo ðeimoje. Tarptautinis seminaras  “Ðeimos ir visuomeninio gyvenimo suderinamumas”. Lietuvos Respublikos Socialinës apsaugos ir darbo ministerija, Europos Tarybos Þmogaus teisiø direktoratas, Vilnius, 1997 m. gruodþio 12 d.

19.  Lietuvos studenèiø uþimtumo galimybës: ar studijø sritys svarbios? Europos konferencija “Lyèiø lygybë aukðtajame moksle” (Employment opportunities of the Lithuanian female students: do the study fields matter? European Conference on gender equality in Higher education). Helsinkis, Suomija, 1998 m. rugpjûèio 30 - rugsëjo 1 d.

20.  Lietuvos moterø ir vyrø vaidmenys ðeimoje. Tarptautinis Ðiaurës ðaliø ðeimos tyrinëtojø seminaras (Family roles of Lithuanian males and females. Seminar of the Nordic family research network). LFSI, Upsalos universitetas (Ðvedija), Palanga, 1998 rugsëjo 11-14 d.

21.  Profesiniø ir ðeimyniniø pareigø derinimas: lyèiø skirtumai. Tarptautinë konferencija “Demografinës raidos nuoseklumai ir prieðtaringumai: prielaidos kartø kaitai”. (Combining family and professional roles: gender differences. International conference “Regularities and inconsistencies of demographic development: preconditions for the replacement of generations”). Europos Gyventojø tyrimø asociacija, Lietuvos filosofijos ir sociologijos institutas, Vilnius, 1998 m. spalio 8-9 d.

22.  Moterų ir vyrų politinis identitetas: Lietuvos atvejis. Tarptautinė konferencija ”Moterų atstovavimas politikoje Rytų Europos šalyse”. (Women’s and men’s political identity: the Lithuanian case. International conference “Women’s political representation in Eastern Europe”). Bergenas, Norvegija, 1999 gegužės 28-29, bendraautorė D.Tureikytė

23.  Užimtumo politika kaip pagrindinis instrumentas kovai su skurdu. Tarptautinė konferencija “Socialinė aprėptis ES šalyse kandidatėse Tūkstantmečio plėtros tikslų kontekste (Employment policy as the principal means to combat poverty. – Iter-country workshop on Social inclusion in the EU accession countries in the context of millenium development goals.) Vilnius, 2003 sausio 20-22

24.  “Lytis, darbas ir užimtumas Lietuvoje”. Tarptautinis seminaras “Lytis, darbas ir užimtumas 10-tyje Rytų ir Centrinės Europos šalių-kandidačių (Gender, Work and Employment in Lithuania. - Gender, Work and Employment in Ten Candidate Countries of Central and Eastern Europe). Praha, 2003, birželio 3-4 d.

25.  “Empiriniai benamių gyvenimo sąlygų tyrimai: pagrindinės išvados ir rekomendacijos”. Tarptautinė konferencija “Socialinė įterptis ir žmogaus socialinė raida”, Vilnius,  2003, rugsėjo 25 d.,  bendraautorė S.Mikulionienė

26.  Moterų užimtumas  Lietuvoje  ir ES:  lyginamoji pokyčių analizė Tarptautinė konferencija “Lyčių lygios galimybės – Europos dimensija“. Rengėjai: Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija, Lygių galimybių ir sanglaudos ekonomikos institutas, Vilnius, 2005 m. spalio 6-8 d.

27.  Women‘s participation in the labour market and economic decision-making : the case of Lithuania (Moterų dalyvavimas sprendimų priėmime darbo rinkoje ir ekonomikoje: Lietuvos atvejis) . Jungtinių Tautų organizacijos Moterų padėties komisijos 50-toji sesija, 2006 m. vasario 28 d. (Panel „Equal participation of women and men in decision-making process at all levels, 15th sesion of the Commission on the Status of Women), United Nations, New York,  28th February, 2006.

28.  Women’s employment in Lithuania: challenges for the future.- Tarptautinė konferencija “SOCIAL AND CULTURAL CHALLENGES TO NATIONAL SECURITY”. BALTIC READINGS, Vilnius, STI, 2007m. spalio 13d.

29.  DEMOGRAPHIC AGEING OF BALTIC STATES: THE STRATEGIES FOR EFFECTIVE POLICY RESPONSES. – tarptautinė konferencija „Baltic Futures”, Ryga, 2007m. lapkričio  24 d. (bendraautorė S.Mikulionienė)

DALYVAVIMAS SU PRANEŠIMAIS RESPUBLIKINĖSE KONFERENCIJOSE,  SEMINARUOSE (nuo 2003 m.)

1.       Moterų užimtumo pokyčiai Lietuvoje (1990-2003). Mokslinė konferencija “Lygių galimybių įgyvendinimas – moterų karjeros švietime, moksle ir sprendimų priėmime sėkmės garantas”,  Vilnius: LTU, 2003 spalio 30 d.

2.       Lyčių ekonominiai vaidmenys. Nacionalinė tarpdisciplininė konferencija.“ Lytis ir tapatybė“, 

3.       Vilniaus universitetas, Lyčių studijų centras, 2005 m. birželio 3 d.

4.       Nuteistųjų alternatyviomis bausmėmis tyrimo rezultatų analizė apibendrinimas. – Mokslinė konferencija „Alternatyviomis bausmėmis nuteistųjų asmenų socialinė integracija probleminiuose regionuose, Vilnius, Mykolo Romerio universitetas, Socialinės politikos fakultetas, 2005 m. spalio 20 d. (bendraautorė S.Mikulionienė)

5.       Darbo migracijos poveikis Lietuvos visuomenei. Konferencija “Emigracija iš Lietuvos: padėtis, problemos, galimi sprendimo būdai”, 2006, kovo 17 d., Vilnius, LR Seimas (bendraautorė S.Mikulionienė)

6.       Demografinio senėjimo iššūkiai sveikatos politikai.  Respublikinė mokslinė praktinė konferencija „Socialinė sveikata: dabartis ir perspektyvos“. 2006 m. gegužės 26 d. , Vilnius, LR Seimas

7.       Lygios užimtumo galimybės: lyčių aspektas. - Mokslinė konferencija “Lygios galimybės ir socialinės inovacijos”, Vilnius, MRU , 2007 m. gegužės 24 d.

8.       Aktyvaus senėjimo politika - Respublikinė mokslinė konferencija „Gyventojų senėjimo iššūkiai socialinei politikai”, Vilnius, MRU , 2007 m. spalio 18 d.

Į pradžią

 


STUDENTAMS

Į pradžią

 


KONTAKTAI

Mane galite rasti Mykolo Romerio universitete centriniuose rūmuose (Ateities g. 20)

Socialinės politikos katedroje  (240 kab. , tel. (8 5) 2714715)

Būtų geriausia, jei dėl susitikimo susitartumėte iš anksto.

Taip pat galite rašyti elektroniniu paštu vidaka@mruni.lt

 

 

Į pradžią