Publikacijos


 


 


     Rašykite: vypaka @mruni.lt   

 

VYTAUTAS PAKALNIŠKIS

 

Publikacijų sąrašas

 

1.      Baranauskas, Egidijus; Kęstutis Laurinavičius; Pakalniškis, Vytautas; Dalia Vasarienė. Daiktinė teisė: [vadovėlis] / [Egidijus Baranauskas ... [et al.] ; Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2010.

2.      Pakalniškis, Vytautas; Tikniūtė, Agnė. Juridinio asmens instituto raidos bruožai šiuolaikinėje Lietuvos privatinėje teisėje.// Regnum est: 1990 m. Kovo 11-osios nepriklausomybės Aktui - 20. Liber Amicorum Vytautui Landsbergiui : mokslo straipsnių rinkinys / Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras. 2010 m.; atsak. red. G.Mesonis. ISBN 97899 p. 575-594.

3.      V. Pakalniškis, S. Cirtautienė. Atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės įgyvendinimo problemos Lietuvos teismų praktikoje.// Jurisprudencija. ISSN 1392-6195 (print) ISSN 2029-2058 (online). Vilnius: MRU, 2009, nr. 2 (116), p. 77-295.

4.      V. Pakalniškis. Civilinė teisė kaip teisės šaka – dalis knygoje.// Egidijus Baranauskas, Inga Karulaitytė_Kvainauskienė, Julija Kiršienė, Vytautas Pakalniškis, Leonas Virginijus Papirtis, Daina Petrauskaitė, Ramutė Ruškytė, Pranciškus Vitkevičius. Civilinė teisė. Bendroji dalis.- Vadovėlis. Vilnius:- Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2007. p.11-120.

 1. Пакальнишкис В. Теоретические  вопросы взаимодействия публичного и частного права.// Современные проблемы публичного права. ISBN 987-5-9273-1317-4 – Воронеж. 2007. P. 200-208 
 2. Stasys Puškorius, Vytautas Pakalniškis. Practikal Experience of Using New management Paradigms in Lithuania.// Third Year within the Eurepean Unijon: Topical Problems in Management of Economics and Law.  ISBN 978-9984-9896-2-4 – Riga. 2007. P. 109-122.
 3. Vytautas Pakalniškis, Juozas Žilys. The problem of the Institute of Property and restitution of property rights in constitucional jurisprudence of Lithuanija. Some issues of genesis.// PROPERTY, ENCUMBRANCES ON PROPERTY: problems, solutions and opportunities.  Proceedings. ISBN 9984-766-73-X. Riga, 2006. P.43-53.
 4. V. Pakalniškis. Roman Doctrine of Possession in conteporary Lithuanian Civil Law.// Orbis Ivris Romani. Journal of Ancient Law Studies. ISSN 1211-3425. Trnavy , 2005 m. nr. 10, p. 167-182. ;
 5. V. Pakalniškis, E. Baranauskas. Lithuanian Contract Law: Modernisation and Harmonisation.// First Year in the European Union: Current Legal Issuses. ISBN 9984-9676-4-6. Riga: 2005 m., p.272-291.

10.  V. Pakalniškis. Daiktai civilinių teisių objektų sistemoje.// Jurisprudencija. ISSN 1392-6195. Vilnius: MRU, 2005, nr. 71(63), p.76-85.

 1. V. Pakalniškis. Bendrosios civilinės teisės nuostatos – dalis knygoje.//Julija Kiršienė, Vytautas Pakalniškis, Ramutė Ruškytė, Pranciškus Vitkevičius. Civilinė teisė. Bendroji dalis I tomas. Vadovėlis.- Lietuvos teisės universitetas. Vilnius: Lietuvos teisės universiteto Leidybos centras, 2004 p.10-102.
 2. V. Pakalniškis. Valdymas ir valdymo gynimas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse.// Jurisprudencija. ISSN 1392-6195. Vilnius: LTU, 2004, nr. 54 (46), p.29-45.
 3. V. Pakalniškis. The doctrine of property law and the civil law code of the Republic of Lithuania.// Jurisprudence. ISSN 1392-6195. Vilnius: LTU, 2004, nr. 50 (42); 55–65.
 4. Interaktyvus (nuotolinių studijų) mokymo kompleksas – “Civilinė teisė” (kartu su E. Baranausku, D. Ambrasiene ir kt.). 2003 m. Prieiga per MRU interneto svetainę.
 5. V. Pakalniškis, M. Maksimaitis. Civilinis kodeksas. – Straipsnis knygoje Visuotinė lietuvių enciklopedija T. IV.  V., 2003 m.
 6. V. Pakalniškis. Civilinė teisė. – Straipsnis knygoje Visuotinė lietuvių enciklopedija T. IV.  V., 2003 m.
 7. V. Pakalniškis. Civilinė atsakomybė. – Straipsnis knygoje Visuotinė lietuvių enciklopedija T. IV.  V., 2003 m.

6.      V. Pakalniškis. Nuosavybės teisės doktrina ir Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas.// Jurisprudencija. ISSN 1392-6195. Vilnius: LTU, 2002, nr. 28(20), p.69-79.

 1. V. Pakalniškis. Civilinės teisės raida – dalis knygoje.//Vytautas Andriulis, Mindaugas Maksimaitis, Vytautas Pakalniškis, Justinas Sigitas Pečkaitis, Antanas Šenavičius. Lietuvos teisės istorija: vadovėlis. Vilnius: Justicija, 2002. p.513-526.
 2. Civilinės teisės programa.// Dangutė Ambrasienė, Vytautas Pakalniškis, Virginijus Papirtis. 2001.
 3. V. Pakalniškis. Mortage register: to secure obligations.: “Business and exhibitions“. V., 1999, february.
 4. V. Pakalniškis. Dėl teisminės valdžios šaltinio ir jos veiksmingumo.// Konstitucija, žmogus, teisinė valstybė. Vilnius, 1998 m., p.58-63.

11.  Paskolų ūkininkams finansinė analizė ir teisiniai aspektai. V., 1997 (bendraautoriai R. Galvėnas, A. Ungulaitienė ir J. Žilinskas).

 1. V. Pakalniškis. Finansinių reikalavimų apsaugos sistema: funkcijos, elementai, reikšmė.// Prievolių įvykdymo užtikrinimo problemos naujųjų ekonominių santykių aplinkoje. V., 1996 m.
 2. V. Pakalniškis. Finansinių reikalavimų apsaugos sistema: funkcijos, elementai, reikšmė.: “Justitija“. 1996, Nr. 1.
 3. V. Pakalniškis. Limits on foreign banks in new banking laws. “Financial Times: East European business law”. 1995, Nr.5.
 4. V. Pakalniškis. Court system overhauled. “Financial Times: East European business law”. 1995, Nr.1.

16.  V. Pakalniškis. The route to bankruptcy. “Financial Times: East European business law”. 1994, Nr.10.

 1. V. Pakalniškis. New corporations law in force. “Financial Times: East European business law”1994. Nr. 9.
 2. V. Pakalniškis. Commercial court to be established. “Financial Times: East European business law”. 1994, Nr. 7.
 3. V. Pakalniškis. Restrictions on foreigners stay. “Financial Times: East European business law”. 1994.,Nr. 6.
 4. V. Pakalniškis. Move on monetary policy. “Financial Times: East European business law”. 1994, Nr.5.
 5. V. Pakalniškis. New patent law. “Financial Times: East European business law”. 1994, Nr. 3.
 6. V. Pakalniškis. Leas of Land Act. “Financial Times: East European business law”. 1994, Nr.2.
 7. V. Pakalniškis. Best business plan tenders. “Financial Times: East European business law”. 1993, Nr.12
 8. V. Pakalniškis. Mojor legistative changes. “Financial Times: East European business law”.1993, Nr.9.
 9. V. Pakalniškis. Gyvenamųjų patalpų suteikimas valstybinio ir visuomeninio butų fondo namuose. Naudojimasis gyvenamosiomis patalpomis valstybinio ir visuomeninio butų fondo namuose. Naudojimasis tarnybinėmis patalpomis. Naudojimasis bendrabučiais – Dalys knygoje Butų kodekso komentaras. Ats. red. prof. P. Vitkevičius. Vilnius, 1990 m., p. p. 31-58, 100-133.

26.  V. Pakalniškis. Butų problema ir butų įstatymai – dalis knygoje // Teisė ir persitvarkymas. Vilnius: “Mintis”, 1989 m., p.121-136.

 1. V. Pakalniškis. Orderio gyvenamajai patalpai užimti negaliojimo teorijos ir praktikos  klausimai.: “Lietuvos aukštųjų mokyklų mokslo darbai. Teisė”, T. 23, 1989.
 2. В. Пакальнишкис. Вопросы изменения правового режима индивидуального жилого фонда.// “Вопросы совершенствования правоприменительной практики гражданского и трудового законодательстваю. Тезисы докладов”. Вильнюс 1989.

29.  V. Pakalniškis. Teisės naudotis gyvenamąja patalpa valstybinio ir visuomeninio butų fondo name pasibaigimas – dalis knygoje Pakalniškis V., Vitkevičius P. Piliečių teisės naudotis gyvenamosiomis patalpomis pasibaigimas.  V., 1988. p.3-47.

 1. V. Pakalniškis. Gyvenamosios patalpos nuomos sutartis – dalis knygoje Tarybinė civilinė teisė. 2 dalis.“ Ats. red. teisės m. dr. prof. P. Vitkevičius. V., 1988. p. 71-96.
 2. В. Пакальнишкис. О недействительности договора найма жилолго помещения.// “Актуальные вопросы укрепления социалистической законности в деятельности предприятий. Тезисы докладов“ (отв.ред. Я. Страутманис). Рига, 1988.

32.  Teisė į gyvenamąjį plotą. Vilnius.: “Mintis”, 1986 m. (bendraautoriai P. Rasimavičius ir J. Sinkevičius). 152 p.

 1. V. Pakalniškis. Piliečių konstitucinės teisės į butą įgyvendinimo  teisinės garantijos.: “Lietuvos aukštųjų mokyklų mokslo darbai. Teisė”, T XXI, 1986.
 2. V. Pakalniškis. Civilinė teisė, Šeimos teisė – dalys knygoje Dambrauskas A., Lapinskas K, Pakalniškis,  Pavilonis V. Tarybinė teisė. V, 1986. p.100-158.
 3. V. Pakalniškis. Piliečių aprūpinimo gyvenamosiomis patalpomis teisiniai santykiai. V, 1985. p.3-42. (bendraautoris P. Rasimavičius).

36.  V. Pakalniškis. Konstitucinės teisės į gyvenamąją patalpą garantijų plėtojimas Lietuvos butų kodekse.: “Lietuvos aukštųjų mokyklų mokslo darbai. Teisė”,  T XIX, 1984.

 1. В. Пакальнишкис. Об усилении индивидуально-договорного регулирования отношений найма жилого помещения.// “Правовое обеспечение договорной и трудовой дисциплины. Тезисы докладов республиканской научной конференцииВильнюс, 1984.
 2. V. Pakalniškis, J. Sinkevičius. Nuomininko iškeldinimas iš gyvenamosios patalpos ryšium su darbo santykių nutraukimu. ”Socialistinė teisė”, 1984, Nr.1.

39.  V. Pakalniškis. Administracinių ir civilinių teisinių aktų sąveika gyvenamosios patalpos nuomos teisinių santykių atsiradimo procese.: “Lietuvos aukštųjų mokyklų mokslo darbai. Teisė”, T XVII sąs.2, 1983.

 1. V. Pakalniškis. Lietuvos TSR butų kodeksas: esmė, struktūra, turinys.: ”Socialistinė teisė”, 1983, Nr.1.
 2. V. Pakalniškis. Gyvenamųjų patalpų kolūkių namuose nuomos teisinių santykių ypatumai.: “Lietuvos aukštųjų mokyklų mokslo darbai. Teisė”, T XVI  sąs.2, 1982.
 3. V. Pakalniškis. Naujas butų įstatymų tobulinimo etapas.: ”Socialistinė teisė”, 1981, Nr.1.
 4. V. Pakalniškis. Kolūkiams priklausančių gyvenamųjų patalpų suteikimo teisinio reglamentavimo klausimai.: “Lietuvos aukštųjų mokyklų mokslo darbai. Teisė”, T XV sąs. 2, 1980.
 5. В. Пакальнишкис. Особенности выселения нанимателей тз жилых помещений, принадлежащих колхозам.// “Актуальные проблемы развития научных исследований молодых учёных Вильнюсского университета“. Вильнюс, 1980.

 

 1. V. Pakalniškis. Dėl juridinių faktų, nutraukiančių buto nuomos teisinius santykius.: “Lietuvos aukštųjų mokyklų mokslo darbai. Teisė”, T XIV, 1978.
 2. В. Пакальнишкис. Правовое регулирование отношений пользования жиллыми помещениями, принадлежащих колхозам.: “ Вестник Московского государственного университета. Право“, 1977 N. 3.
 3. В. Пакальнишкис. Вопросы судебной практики прекращения правоотношений жилищного найма в домах, принадлежащих колхозам.: “Проблеми гарантий осуществления и защиты прав граждан. Материалы научно-практической конференции посвященной 175-летию возобновления Тартуского университетаТарту, 1977.

48.  V. Pakalniškis. Naudojimosi kolūkių gyvenamosiomis patalpomis santykių teisinė prigimtis.: “Lietuvos aukštųjų mokyklų mokslo darbai. Teisė”, T XIII, 1976.

 1. В. Пакальнишкис. Некоторые вопросы правового регулирования жилищных отношений в колхозах.: “Развитие гражданского уголовного и процессуального законодательства в советских республиках Прибалтики (1940-1975). Гражданско-правовые науки. Тезисы докладов республиканской научной конференции (23-25 апреля 1975 г.)“. Рига, 1975.
 2. Laikinai išvykusių gyvenamosios patalpos nuomininkų teisės ir pareigos.: ”Socialistinė teisė”, 1975, Nr.2.
 3. V. Pakalniškis. Tarnybinių gyvenamųjų patalpų nuomos ypatumai.: ”Socialistinė teisė”, 1974, Nr.4.
 4. V. Pakalniškis. Naudojimosi vietinių Tarybų gyvenamosiomis patalpomis teisiniai pagrindai.: “Lietuvos aukštųjų mokyklų mokslo darbai. Teisė”, T XII, 1973.
 5. V. Pakalniškis. Orderio, išduoto gyvenamajai patalpai užimti, pripažinimas negaliojančiu.: ”Socialistinė teisė”, 1973, Nr.3