Įžanginės paskaitos medžiaga

Teisė ir policijos veikla, Teisė ir penitencinė veikla 3 kursas

1999/2000 m.m. rudens semestras

Į "Teisė ir penitencinė veikla" 3 k.

Į "Teisė ir policijos veikla" 3 k.

Policijos duomenų bazės

Paruošė: LTA doktorantas Alfredas Kiškis

1999 m.

Pagrindinės temos:

 1. Centrinės duomenų bazės (DB)

1.1. VRM baudžiamosios statistikos DB
1.2. VRM automatizuotas duomenų bankas
1.3. Užsienio šalių policijos DB

 1. Lokaliosios duomenų bazės

2.1. Tipinis rajonų paketas TIRPAK
2.2. Vilniaus m. PK-tų DB
2.3. Penitencinių įstaigų DB

 1. Policijos informacinių sistemų vystymo tendencijos

1. Centrinės duomenų bazės

1.1. VRM baudžiamosios statistikos DB:

- Baudžiamųjų bylų (BB) stat. kortelės
- BB registracijos žurnalas
- Baudžiamosios statistikos programų paketas (BSPP)

 • Informacijos gavimas

- VRM standartinės ataskaitos popieriuje
- Vietinė informacija

 • BB registracijos žurnalas
 • Baudžiamosios statistikos programų paketas (BSPP)

Plačiau žr. Nusikaltimų, juos padariusių asmenų, baudžiamųjų bylų apskaita Lietuvoje ir jos ypatumai

1.2. VRM automatizuotas duomenų bankas (ADB):

VRM automatizuoto duomenų banko duomenų bazės (1999 09 01):

 1. “Filtras” (Adm. teisės pažeidėjai)
 2. Numeruoti daiktai
 3. Profilaktinė įskaita (sistemingi adm. teisės pažeidėjai)
 4. Registruotos transporto priemonės
 5. Vogtos transporto priemonės
 6. Įgaliojimai (vairuoti transporto priemones)
 7. Registruoti ginklai
 8. Vogti ginklai
 9. Ieškomi asmenys
 10. Nepageidautini asmenys
 11. Teistumo kartoteka
 12. Anksčiau teisti asmenys
 13. Etatai
 14. Kadrai
 15. Medicina (nedarbingumo lapeliai)
 16. Ligoninė (ligoniai)
 17. Įmonės
 18. ADIS (Asmens dokumentų išrašymo sistema)
 19. AKTS (Adresų komponentų tvarkymo sistema)
 20. Muitinės
 21. Baudžiamoji statistika

Plačiau:

    žr. VRM duomenų bazės 1999 09 01 - medžiaga, kurią paruošė Marija Norkevičienė iš IRD prie VRM .
   žr. VRM duomenų bazės - medžiaga, paruošta V.Ivanausko 1998 m.

1.3. Užsienio šalių policijos DB:

1) JAV policijos DB (1993 m.)

Nacionalinis kriminalinės informacijos centras (NCIC):

- sukurtas 1967 m.
- veikia greta FTB
- 1988 m.:

 • iš 11 milijonų įrašų reikiamas įrašas surandamas per 1/4 sek.
 • atsakymas vartotojui - paprastai per 1 min.
 • atsakymo paruošime gali dalyvauti net 7 ir daugiau kompiuterių, esančių įvairiose šalies vietose

- 1989 m.:

 • buvo per 19 milijonų įrašų
 • vidutiniškai per 900 000 klausimų per dieną
 • pikų atveju - per milijoną klausimų per dieną

- Reliacinė DB struktūra:

 • jungia žmones, adresus, įvykius, transporto priemones, nuosavybę, fotografijas, pasus, bankų sąskaitas, telefonų numerius, narkotikus
 • eliminuoja nereikalingų duomenų įvedimą
 • DB struktūra pagal policijos poreikius

NCIC rinkmenos (1993 m.):

 • Daiktai (vogti) - jei daikto vertė > 500 $ ir turi Nr.
 • Vandens transportas
 • Svetimšaliai pabėgėliai
 • Ginklai
 • Identifikacinis indeksas
 • Automobilių numeriai (vogti)
 • Dingę asmenys
 • Vartotojų sąrašas
 • Vertybiniai popieriai, padirbti pinigai
 • Nenustatyti asmenys, kūno dalys
 • Apsauga (apie norinčius pasikėsinti asmenis)
 • Transporto priemonės (pavogtos, motociklai, jų dalys)
 • Ieškomi asmenys

2) Švedijos policijos DB (1995 m.)

Naudojama:

 • terminalai
 • asmeninės magnetinės kortelės
 • asmeniniai slaptažodžiai
 • tikri ir mokomieji duomenys
 • žinynai
 • operacinė sistema UNIX
 • DBVS INGRESS

Policija gali prisijungti prie:

 • Autotransporto DB, kurioje informacija apie:

- automobilių savininkus
- vairuotojų  pažymėjimus
- automobilių parkavimo nuobaudas
- ieškomus automobilius

 • Civilinės saugos DB
 • Komercinės DB
 • Įvairūs klausimai (paieška 12-oje surištų bazių)
 • Pasas (5,8 mln. įrašų)
 • Nusikaltėlių sąrašas (300 000 įrašų)
 • Pirštų atspaudai
 • Ieškomi ir nepageidautini asmenys
 • Nustatomieji duomenys (asmenų, kurie buvo suimti)
 • Suimti už narkotikus asmenys
 • Centrinis nusikaltimų sąrašas
 • Bendras stebėjimų sąrašas (slapta informacija)
 • Pasų kontrolės registras
 • Daiktai
 • Ginklai
 • Dingę asmenys
 • Žmogžudystės
 • Įvykio informacija
 • Adm. pažeidimų baudos
 • Kalėjimų DB

2. Lokaliosios duomenų bazės

2.1. Tipinis rajonų paketas TIRPAK

TIRPAK sukūrė:

Pagrindiniai klausimai:

1) RPK kompiuterinė būklė.
2) RPK poreikiai tipiniam paketui.
3) Reikalavimai techninėms priemonėms.
4) Reikalavimai programinei įrangai.
5) TIRPAK struktūra.
6) TIRPAK kompiuterizuotos darbo vietos.

1) RPK kompiuterinė būklė:

wpeB.gif (5476 bytes)

RPK pasiskirstymo pagal turimų kompiuterių kiekį diagrama (1995 09 01 duomenimis)

1995 m. rugsėjo 1 dieną:

 • 40% kompiuterių operatyvinė atmintis (RAM) buvo 4 ir daugiau megabaitų.
 • 15% RPK turėjo lokalinį kompiuterinį tinklą.
 • Senuoju VRM ADB naudojosi 58 % RPK.
 • Naujuoju VRM ADB naudojosi 25 % RPK.
 • 21% RPK tiesiogiai nesinaudojo informacija nė vieno iš dviejų VRM ADB.
 • Elektroninį paštą naudojo 85 % RPK.
 • 69% PK turėjo patys pasidarę LDB.

Pačių RPK sukurtų DB pasiskirstymas:

DB pavadinimas

PK kiekis

Adm. pažeidimai

17

BB statistika

16

Kn. Nr1.

15

Teisti asmenys

8

Ginklai

6

Atsisak. kelti BB

6

 

wpeF.gif (8042 bytes)

Į kitus PK labiausiai išplito Kauno RPK ir Šiaulių VPK programiniai paketai:

 • Kauno RPK paketą pasirinko 14 RPK (29%),
 • Šiaulių VPK paketą - 13 RPK (27%).

Abu paketai sukurti, panaudojant CLARION.

Kitų PK sukurti programiniai paketai išplito tik į 1-2 RPK.

2) RPK poreikiai tipiniam paketui:

3) Reikalavimai techninėms priemonėms:

4) Reikalavimai programinei įrangai:

5) TIRPAK struktūra:

+ Kelių policijos programinis modulis:

 • Autoavarijų apskaita.
 • RPK kelių policijos darbo rezultatų apskaita.
 • Kelių eismo taisyklių pažeidėjų balų apskaita.
 • Įgaliojimų vairuoti automobilius apskaita.

6) TIRPAK kompiuterizuotos darbo vietos (KDV):

Sistemos administratoriaus KDV-oje administratorius:

- Suteikia ar panaikina priėjimo prie duomenų ir naudojimosi darbo vietomis teises bei slaptažodžius,
- Atlieka duomenų ir programinės įrangos pertvarkymo operacijas,
- Atlieka duomenų rezervinį kopijavimą, esant reikalui atstato duomenis iš rezervinės kopijos,
- Gavus naują centralizuotai vedamų klasifikatorių versiją atlieka jų sujungimą su sistemoje jau egzistavusiais,

Budėtojų dalies KDV-oje:

- Registruoja pareiškimą atitinkamame kompiuteriniame žurnale,
- Formuoja ir išsiunčia elektroniniu paštu informaciją VRM budėtojui,
- Naudodamasis kompiuterizuotos sistemos galimybėmis tikrina pristatytų į budėtojų dalį asmenų tapatybes,
- Įveda informaciją į kompiuterį apie įvykius,
- Atlieka informacijos paiešką ir ją koreguoja, nustatytos kompetencijos ribose,
- Formuoja ataskaitas.

Baudžiamosios statistikos apdorojimo KDV-oje:

- Įveda į kompiuterį statistinių kortelių ir atsisakymų kelti baudžiamąsias bylas informaciją,
- RPK vadovybei teikia statistines ataskaitas apie įvykius ir nusikaltimus,
- Atlieka informacijos paiešką ir ją koreguoja,
- Kitų tarnybų reikalavimu pagal nurodytus kriterijus atlieka asmenų ar įvykių paiešką.

Administracinės praktikos apskaitos KDV-oje:

- Įveda informaciją apie ATPK pažeidėjus,
- Teikia informaciją ir ataskaitas suinteresuotoms tarnyboms pagal jų klausimus,
- Atlieka informacijos paiešką ir ją koreguoja,
- Įveda informaciją apie sumokėtas baudas.

Anksčiau įvykdžiusių nusikaltimus asmenų apskaitos KDV-oje:

- Įveda informaciją apie grįžusius iš įkalinimo vietos asmenis,
- Įveda informaciją apie teismo sprendimus,
- Atlieka informacijos paiešką ir ją koreguoja,
- Formuoja reikiamas ataskaitas.

Patalpintų į blaivyklą asmenų apskaitos KDV-oje:

- Įveda informaciją apie blaivyklon patalpintus asmenis,
- Nustato piliečių asmenybes,
- Įveda informaciją apie piliečių atsiskaitymą už blaivyklos paslaugas,
- Atlieka informacijos paiešką ir ją koreguoja,
- Formuoja ataskaitas.

Kadrų tarnybos KDV-oje:

- Įveda informaciją apie naują darbuotoją,
- Koreguoja informaciją darbuotojui pakeitus pareigas ar darbo vietą,
- Atlieka informacijos paiešką norimu pjūviu ir ją koreguoja,
- Formuoja reikiamas ataskaitas.

Sekretoriato KDV-oje:

- Įveda informaciją apie gautus paštu pareiškimus, pasiūlymus ar skundus atitinkamame kompiuteriniame žurnale,
- Atlieka informacijos paiešką ir ją koreguoja, nustatytos kompetencijos ribose,
- Formuoja ataskaitas.

Informacijos paieškos KDV-oje:

- Atliekama paieška pagal įvairius kriterijus, įvairiais pjūviais be galimybės koreguoti, bet su galimybe atspausdinti paieškos rezultatus.

Kelių policijos KDV-oje:

- Įveda į komp. informaciją apie autoavarijas,
- Įveda inf. apie išaiškintus KET pažeidimus,
- Įveda inf. apie užregistruotus įgaliojimus automobilių vairavimui,
- Išrenka kompiuteryje reikiamą inf. apie autoavarijas, KET pažeidimus, įgaliojimus vairuoti automobilius ir ją perduoda elektroniniu paštu į VRM
- Atlieka inf. paiešką norimu pjūviu ir ją koreguoja,
- Kuria ataskaitas.

2.2.Vilniaus m. PK-tų DB:

Paketas FLINT

Duomenų bazės (1993 m.):

 • "Suvestinės"
 • "Asmenų paieška"
 • "Filtras"
 • "Kontrolė"

3. Policijos informacinių sistemų vystymo tendencijos

Lietuvoje:

 • Tobulinamas VRM centrinės DB
 • Diegiamas ir tobulinamas TIRPAK
 • Kuriama pasienio policijos informacinė sistema
 • Kuriama Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje informacinė sistema (NPLIS)

JAV:

Tyrimo aptarnavime - šablonai:

 • laiko
 • geografiniai
 • kriminalinių ypatybių
 • aprašymo

Intelektualiniame aptarnavime:

 • automatinis sujungimas
 • įspėjimas slaptumui
 • dosjė paieška

Ruošiama NCIC-2000 sistema:

 • ekrano formatai - dialogo meniu
 • periodiško įvestos informacijos patvirtinimo sistema
 • galimybė papildyti naujais duomenų laukais
 • reikalavimas patvirtinimo, kas klausia
 • datos ir laiko štampas bus pridedamas prie įvedamų duomenų
 • surenkama informacija apie atliktus klausimus
 • automatinis informavimas ieškančiojo ir įvedančiojo ieškomąją informaciją
 • reguliarus sulyginimas ieškomų ir nenustatytų asmenų failo iš NCIC su kalėjimuose kalinamų asmenų failu

Švedijoje (1995 m.):

Diegiama patrulinių automobilių buvimo vietos palydovinė nustatymo sistema

Diegiami kompiuteriai policijos automobiliuose (rudenį planuojamas aprūpinimo santykis 1:20)

 

Literatūra:

  1) A.Kiškis, A.Matkevičius, R.Petrauskas, R.Pilkauskas. Informatika policijoje ir vidaus reikalų įstaigose: Lietuvos teisės akademijos 2 pakopos studentų mokymo metodinis leidinys. - Vilnius: Lietuvos teisės akademija, -1997.

  2) Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centro internetinis puslapis: www.nplc.lt

  3) Vidaus reikalų ministerijos internetinis puslapis: www.vrm.lt


Į "Teisė ir penitencinė veikla" 3 k.

Į "Teisė ir policijos veikla" 3 k.

Redaguota:2002.01.10