2003.10.11

 
Naujienos
Apie ILSA
Veikla
Struktūra
Įstatai
Nuorodos
Kontaktai
   
ILSA Bylaws ILSA Constitution
 

 

ILSA - Lietuva įstatai

 

Bendrieji nuostatai

Veiklos tikslai ir uždaviniai

ILSA-Lietuva nariai

ILSA-Llietuva organizacinė struktūra

Susirinkimas

Valdyba

Prezidentas

Viceprezidentas

Kontrolės komisija

Lėšos ir turtas

Struktūriniai padaliniai

Įstatų keitimas ir veiklos nutraukimas

 


 

 

BENDRIEJI NUOSTATAI

 

1. Vartojami terminai:

a)      Tarptautinės teisės studentų asociacija – Lietuva – ILSA LIETUVA;

b)      Tarptautinės teisės studentų asociacija – ILSA;

c)      ILSA LIETUVA visuotinis narių susirinkimas – Susirinkimas;

d)      ILSA LIETUVA valdyba – Valdyba;

e)      ILSA LIETUVA prezidentas – Prezidentas;

f)       ILSA LIETUVA viceprezidentas – Viceprezidentas;

g)      ILSA LIETUVA Kontrolės komisija – Kontrolės komisija.

2. ILSA LIETUVA yra savarankiška, savanoriška, ne pelno siekianti visuomeninė jaunimo organizacija, veikianti Lietuvos Respublikos teritorijoje.

3. Savo veikloje ILSA LIETUVA vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais ir kitais teisės aktais, šiais įstatais ir ILSA veiklos principais, kiek šie neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir kitiems teisės aktams.

4. ILSA LIETUVA yra juridinis asmuo, turintis finansinį ir organizacinį savarankiškumą, sąskaitą Lietuvos Respublikoje įregistruotose banko įstaigose, antspaudą ir kitą simboliką.

5. ILSA LIETUVA buveinė yra Vilniaus mieste, Ateities g. 20.

 

 

VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 

6. ILSA LIETUVA tikslai yra:

a)      skatinti tarptautinės teisės normų ir principų pripažinimą, supratimą ir taikymą bei lyginamosios teisės studijas;

b)      gilinti besidominčių tarptautine teise asmenų žinias, skatinti jų akademinę ir kultūrinę veiklą;

c)      prisidėti prie jaunimo akademinio ir kultūrinio bendradarbiavimo Lietuvoje ir pasaulyje;

d)      prisidėti prie demokratijos plėtros, teisingumo viešpatavimo ir žmogaus teisių apsaugos Lietuvoje ir už jos ribų.

7. Siekdama savo tikslų ILSA LIETUVA vykdo šiuos uždavinius:

a)      bendradarbiauja ir keičiasi informacija bei patirtimi su Lietuvos ir pasaulio visuomeninėmis organizacijomis, mokymo įstaigomis bei teisėsaugos institucijomis;

b)      organizuoja diskusijas, tyrimus, konferencijas, kitą jaunimo akademinę veiklą vietiniu, nacionaliniu ir tarptautiniu mastu, rūpinasi su organizacijos veiklos tikslais susijusiomis publikacijomis Lietuvos ir pasaulio spaudoje;

c)      kaupia ir įvairiais būdais platina su tarptautine teise susijusią informaciją, rūpinasi jaunimo švietimu;

d)      koordinuoja narių tarptautinių mainų ir stažuočių programas, rūpinasi jaunimo karjeros galimybėmis tarptautinės teisės srityje;

e)      organizuoja ir dalyvauja tarptautinės teisės teismo proceso inscenizacijos konkursuose, rūpinasi tokių renginių populiarinimu;

f)       prisideda prie akademinio jaunimo bendradarbiavimo su teisininkais praktikais, kitais būdais skatina akademinio jaunimo tobulėjimą profesinėje ir kitose srityse.

8. Norėdama sėkmingiau ir efektyviau vykdyti savo uždavinius, ILSA LIETUVA sieks narystės ILSA.

 

 

ILSA LIETUVA NARIAI

 

9. ILSA LIETUVA nariais gali būti studentai, jaunieji teisininkai ir kiti Lietuvos Respublikos piliečiai, užsieniečiai, nuolat gyvenantys Lietuvoje, besidomintys tarptautine teise.

10. Asmenims už jų nuopelnus aktyviai prisidedant prie ILSA LIETUVA veiklos gali būti suteiktas Garbės nario vardas. Garbės nario vardas suteikiamas Valdybos sprendimu.

11. Asmens priėmimo į ILSA LIETUVA klausimus sprendžia Valdyba.

12. ILSA LIETUVA narių teisės:

a)      su sprendžiamojo balso teise dalyvauti Susirinkime;

b)      rinkti ir būti išrinktiems į ILSA LIETUVA valdymo bei kontrolės institucijas;

c)      dalyvauti ILSA LIETUVA veikloje ir gauti apie ją informaciją;

d)      teikti siūlymus, kritikuoti ILSA LIETUVA, bet kurio nario ar valdymo institucijų veiklą;
inicijuoti susirinkimus ir įvairaus pobūdžio renginius;

e)      jungtis į organizacinio pobūdžio junginius (ši teisė negalioja Prezidentui ir Kontrolės komisijos nariams jų kadencijos laikotarpiu);

f)       laisvai atsisakyti narystės ILSA LIETUVA.

13. ILSA narių pareigos:

a)      laikytis ILSA LIETUVA įstatų;

b)      padėti įgyvendinti ILSA tikslus ir uždavinius;

c)      vykdyti ILSA valdymo institucijų sprendimus;

d)      mokėti nario mokestį;

e)      laikytis viešosios tvarkos ir geros moralės normų, savo elgesiu nediskredituoti ILSA LIETUVA vardo;

f)       nariai, išrinkti arba paskirti į ILSA LIETUVA valdymo ir kitas institucijas, privalo dalyvauti jų darbe.

14. ILSA LIETUVA narystės netenkama:

a)      Valdybai raštiškai pareiškus apie ILSA LIETUVA narystės atsisakymą;

b)      Valdybos sprendimu, nariui nesilaikant ILSA LIETUVA įstatų ir Susirinkimo nutarimų.

15. Šalinamas narys turi teisę Valdybos sprendimą apskųsti Kontrolės komisijai.

 

 

ILSA LIETUVA ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

 

16. ILSA LIETUVA organizacinę struktūrą sudaro:

a)      Susirinkimas

b)      Valdyba

c)      Prezidentas

d)      Viceprezidentas

e)      Kontrolės komisija

f)       Padaliniai

 

 

SUSIRINKIMAS

 

17. Susirinkimas yra aukščiausioji ILSA LIETUVA institucija.

18. Susirinkimas:

a)      renka Prezidentą, Valdybą, Kontrolės komisijos narius;

b)      Prezidento teikimu tvirtina Viceprezidentą;

c)      svarsto ir tvirtina Prezidento, Valdybos narių ir Kontrolės komisijos ataskaitas;

d)      tvirtina ILSA LIETUVA metinės veiklos programą ir biudžetą;

e)      nustato ir keičia nario mokesčio dydį;

f)       steigia ILSA LIETUVA padalinius, svarsto ir tvirtina jų įstatus;

g)      svarsto kitus klausimus.

19. Susirinkimas šaukiamas Valdybos nutarimu ne rečiau kaip kartą per metus. Apie Susirinkimo datą ir darbotvarkę Prezidentas informuoja ILSA LIETUVA narius ne vėliau kaip prieš dvi savaites.

20. Susirinkimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau nei pusė visų ILSA LIETUVA narių. Jeigu kvorumo nėra, tai ne vėliau kaip per mėnesį yra šaukiamas naujas susirinkimas, kuris laikomas teisėtu susirinkus bet kokiam narių skaičiui.

21. Susirinkimo sprendimai priimami paprasta balsų dauguma, jeigu šie įstatai nenumato kitaip.

22. Inicijuoti neeilinį Susirinkimą gali Prezidentas, Valdyba, Kontrolės komisija ar 1/3 visų ILSA LIETUVA narių.

23. Susirinkime svečių teisėmis gali dalyvauti kiti asmenys.

 

 

VALDYBA

 

24. Valdyba yra aukščiausia tarp Susirinkimų veikianti ILSA LIETUVA valdymo institucija.

25. Valdybą sudaro: Prezidentas; Viceprezidentas bei kiti Valdybos nariai, atsakingi už atskiras ILSA LIETUVA veiklos sritis.

26. Valdybos narius slaptu balsavimu renka Susirinkimas vieneriems metams. Valdybos narių skaičių nustato Susirinkimas. Valdybos narių kadencijų skaičius negali viršyti dviejų kadencijų iš eilės.

27. Valdyba:

a)      priima nutarimus visais klausimais, išskyrus tuos, kurie priskirti išimtinei Susirinkimo kompetencijai;

b)      Inicijuoja ir tvirtina ILSA LIETUVA projektus, skiria jų  vadovus ir koordinuoja projektų vykdymą;

c)      teikia Susirinkimui tvirtinti metinę veiklos programą ir biudžetą;

d)      Prezidento teikimu tvirtina ir keičia darbuotoju skaičių, jų darbo užmokesčio dydį, įgalioja Prezidentą priimti ir atleisti iš pareigų darbuotojus.

e)      koordinuoja padalinių veiklą;

f)       deleguoja ILSA LIETUVA narius į institucijas bei kitas organizacijas ir atšaukia juos;

g)      priima savo darbo reglamentą;

h)      atlieka kitą šiems įstatams neprieštaraujančią veiklą.

28. Valdybos posėdžiai šaukiami Prezidento ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį. Valdybos posėdžio vietą, laiką ir siūlomą darbotvarkę nustato Prezidentas ir ne vėliau kaip prieš savaitę praneša apie tai Valdybos nariams.

29. Valdybos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau nei pusė Valdybos narių. Valdybos sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Prezidento balsas.

30. Valdybos posėdžiui pirmininkauja Prezidentas.

31. Valdybos posėdžius protokoluoja Valdybos posėdžio sekretorius, tvirtinamas Valdybos Prezidento teikimu. Valdybos posėdžio protokolą pasirašo posėdžio Pirmininkas ir Valdybos posėdžio sekretorius.

32. Valdybos posėdžiuose svečių teisėmis gali dalyvauti kiti asmenys, išskyrus uždarus Valdybos posėdžius.

33. Valdybos posėdžiuose patariamojo balso teise gali dalyvauti Kontrolės komisijos nariai ir projektų vadovai.

34. Valdybos narį, nevykdantį savo funkcijų, nepasibaigus jų kadencijai gali atšaukti Susirinkimas 1/3 ILSA LIETUVA narių, Valdybos, Prezidento arba Kontrolės komisijos iniciatyva. Atšauktieji arba atsistatydinę Valdybos nariai, išskyrus Prezidentą, eina savo pareigas, kol susirinkimas neišrenka naujo Valdybos nario.

 

 

PREZIDENTAS

 

35. Prezidentą renka Susirinkimas paprasta balsų dauguma vieneriems metams. Tas pats asmuo negali būti renkamas Prezidentu daugiau nei dviems kadencijoms iš eilės.

36. Prezidentu gali būti renkamas kiekvienas ILSA LIETUVA narys. Prezidentas negali tuo pačiu metu užimti kitų pareigų ILSA LIETUVA.

37. Prezidentas:

a)      atstovauja ILSA LIETUVA įvairiose institucijose;

b)      per septynias dienas skelbia Susirinkimo ir Valdybos nutarimus;

c)      ILSA LIETUVA vardu sudarinėja sandorius, atidaro ir uždaro sąskaitas banke, atlieka kitus juridinius veiksmus;

d)      įgalioja Viceprezidentą vykdyti Prezidentui pagal šiuos įstatus pavestas funkcijas, kai negali jų atlikti pats;

e)      šaukia Susirinkimą likus ne mažiau kaip dviems savaitėms iki savo kadencijos pabaigos tuo atveju, jeigu Susirinkimo iki to laiko nesušaukia Valdyba.

 

 

VICEPREZIDENTAS

 

38. Viceprezidentą tvirtina Susirinkimas paprasta balsų dauguma vieneriems metams.

39. Viceprezidentu gali būti kiekvienas ILSA LIETUVA narys. Viceprezidentas negali tuo pačiu metu užimti kitų pareigų ILSA LIETUVA.

40. Viceprezidentas padeda vykdyti ILSA LIETUVA Prezidentui jam pavestas funkcijas, pavaduoja Prezidentą  jam laikinai išvykus, atsistatydinus iš pareigų arba laikinai jų negalint eiti.

 

 

KONTROLĖS KOMISIJA

 

41. Kontrolės komisiją sudaro trys nariai.

42. Kontrolės komisijos narius renka Susirinkimas vieneriems metams paprasta balsų dauguma. Tas pats asmuo negali būti išrinktas Kontrolės komisijos nariu dviems kadencijoms iš eilės.

43. Kontrolės komisijos nariu gali būti išrinktas kiekvienas ILSA LIETUVA narys, išskyrus Prezidentą ir valdybos narius.

44. Kontrolės Komisija išsirenka pirmininką ir priima savo darbo reglamentą.

45. Kontrolės komisija tikrina ILSA LIETUVA veiklą ir teikia išvadas juridiniais klausimais dėl įstatų bei kitų ILSA LIETUVA priimtų aktų savo, Valdybos narių ar 1/5 ILSA LIETUVA narių iniciatyva

46. Kontrolės komisija teikia Susirinkimui kasmetinę ataskaitą apie valdymo institucijų bei veiklos tikslingumą ir teisėtumą.

47. Kontrolės komisijos posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja ne mažiau kaip du jos nariai. Sprendimai priimami balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Kontrolės komisijos pirmininko balsas.

48. Kontrolės Komisijos nariai savo darbe vadovaujasi ILSA LIETUVA įstatais, Kontrolės Komisijos darbo reglamentu ir savo sąžine.

 

 

LĖŠOS IR TURTAS

 

49. ILSA LIETUVA lėšas sudaro:

a)      nario mokestis;

b)      asmenų, nevalstybinių organizacijų, labdaros organizacijų ir labdaros fondų dovanotos ar programoms vykdyti skirtos lėšos;

c)      lėšos, gautos vykdant veiklą;  

d)      kitos teisėtai įgytos lėšos.

50. ILSA LIETUVA lėšos gali būti skiriamos:

a)      organizuojamų renginių ir projektų išlaidoms padengti;

b)      veiklai būtino inventoriaus įsigijimo ir išlaikymo išlaidoms padengti;

c)      kitai šiuose įstatuose numatytai veiklai finansuoti.

 

 

STRUKTŪRINIAI PADALINIAI

 

51. ILSA LIETUVA veiklos ribose gali veikti struktūriniai padaliniai su autonomijos teise ar be jos. Šių struktūrinių padalinių nuostatus, įstatus ar veiklos principus tvirtina Susirinkimas. Už savo veiklą šie padaliniai atsakingi ir atskaitingi Valdybai, jos nustatyta tvarka.

 

 

ĮSTATŲ KEITIMAS IR VEIKLOS NUTRAUKIMAS

 

52. ILSA LIETUVA  įstatai keičiami arba ILSA LIETUVA veikla nutraukiama Valdybos  teikimu, priimtu ne mažesne kaip 2/3 Valdybos posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma ir patvirtintu Susirinkime ne mažesne kaip 2/3 joje dalyvaujančių ILSA LIETUVA narių balsų dauguma, arba Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

53. Nutraukiant ILSA LIETUVA veiklą jos lėšų ir nuosavybės paskirstymo klausimus sprendžia Susirinkimas 2/3 ILSA LIETUVA narių balsų dauguma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

Į viršų