logo

LEIDINIAI

 

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LEIDŽIAMAS TARPTAUTINIS MOKSLO DARBŲ ŽURNALAS
"INTELEKTINĖ EKONOMIKA"
ISSN 1822-8011 (print), ISSN 1822-8038 (online)

| APIE ŽURNALĄ | REDAKCINĖ KOLEGIJA | INFORMACIJA AUTORIAM | ŽURNALO NUMERIAI |
english

INTELEKTINĖ EKONOMIKA 2008, Nr. 1(3)

Antanas Buračas, Irena Mačerinskienė, Algis Žvirblis

ĮMONIŲ KONKURENTŲ POTENCIALO VERTINIMO PRINCIPAI IR BAZINIAI MODELIAI
Intelektinė ekonomika. Vilnius. MRU Leidybos centras. 2008 Nr.1(3), p. 82–92 buracas, macerinskiene, zvirblis

Santrauka

Straipsnyje pristatomi įmonių konkurentų potencialo vertinimo principai bei sukurti koreliatyvūs baziniai vertinimo modeliai. Jie padeda nustatyti įmonės veiklos finansinių rodiklių grupių indeksus bei apibendrinantį dydį – įmonės konkurento potencialo indeksą. Vertinant atlikus kokybinę analizę identifikuotų tikslinės grupės konkurentų potencialą, pagrindiniais kriterijais laikomi veiklos finansinis efektyvumas, pinigų srautų subalansuotumas ir finansavimo suderinamumas su įmonės išgalėmis. Remiamasi daugiakriterio kiekybinio vertinimo metodika taikomi kriterijų reikšmių ir jų reikšmingumų sandaugų sumavimo bei kompleksinis daugiakriterio vertinimo metodai. Sukurta trijų pakopų vertinimo sistema, aprėpianti remiantis įmonių finansinės atskaitomybės duomenimis nustatomus pirminius finansinius rodiklius (perskaičiuojant juos į normalizuotas reikšmes), šių rodiklių grupių integrinius parametrus bei jais remiantis vertinamą įmonės potencialą. Nustatant potencialo dydį taip pat atsižvelgiama į ekspertiniu būdu įvertintus finansinių rodiklių (jų grupių) įtakos šiam dydžiui reikšmingumo parametrus.
Pabrėžiama, kad tokia vertinimo sistema pasižymi adaptyvumu (tiek pagal kriterijų visumą, tiek ir pagal konkrečias vertinimo sąlygas) ir taikytina atliekant kompleksinius rinkovados tyrinėjimus. Tai ypač aktualu dinamiškų verslo mikroaplinkos komponentų pokyčių sąlygomis. Šis vertinimo procesas gali būti integruotas į bendrąją verslo aplinkos komponentų ir strateginių rinkovados sprendimų kiekybinio vertinimo sistemą.

JEL Klasifikacija C820, D490, G320.

Reikšminiai žodžiai: įmonės konkurentai, potencialas, kompleksiniai finansiniai kriterijai, pirminiai finansiniai rodikliai, vertinimo modeliai, daugiakriterė analizė.


Už informacijos turinį atsakinga žurnalo vyriausiojo redaktoriaus pavaduotoja prof. Dalė Dzemydienė
El. paštas: int.economics@mruni.lt