logo

LEIDINIAI

 

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LEIDŽIAMAS TARPTAUTINIS MOKSLO DARBŲ ŽURNALAS
"INTELEKTINĖ EKONOMIKA"
ISSN 1822-8011 (print), ISSN 1822-8038 (online)

| APIE ŽURNALĄ | REDAKCINĖ KOLEGIJA | INFORMACIJA AUTORIAM | ŽURNALO NUMERIAI |
english

ATMENA ŽURNALO AUTORIAMS

Žurnale spausdinami originalūs ir anksčiau neskelbti mokslo straipsniai lietuvių ir anglų kalbomis daugiausia iš šių tyrimo sričių:

STRAIPSNIŲ PRIĖMIMAS

Redkolegijai pateikiamos elektroninė ir dvi spausdintos straipsnio kopijos, parengtos MS Word programa Times New Roman 12 pt raidžių dydžio šriftu, pagal straipsnio struktūros reikalavimus.
Straipsnis turi būti išspausdintas 1,5 intervalu vienoje A4 formato lapo pusėje, iš visų kraštų paliekant ne siauresnes kaip 25 mm paraštes.

Straipsnio apimtis – 12–16 puslapių, puslapiai sunumeruojami. Autoriai pasirašo vieną spausdintą straipsnio kopiją.
Atskirame lape ir elektroninėje kopijoje pateikiami duomenys apie autorius: vardas ir pavardė, darbovietė ir jos adresas, telefonas (darbo, namų), elektroninis paštas, faksas. Jeigu autorių yra daugiau kaip vienas, prašome nurodyti asmenį, atsakingą už ryšius su žurnalo redaktorių kolegija.

Paveikslai, schemos ir diagramos spausdinami ten, kur minimi tekste. Didesnės apimties lentelės ir paveikslai gali būti įdėti lapo viršuje arba apačioje per visą jo plotą. Paveikslų, schemų, lentelių plotis negali būti didesnis kaip 165 mm. Paveikslai braižomi kompiuteriu. Papildomai atskirose laikmenose pateikiami paveikslai ir schemos sukurti Corel Draw, Excel bei kitos grafinės programinės įrangos aplinkoje arba vienu iš šio tipo failų: *.jpg, *.tif, *.png, *.bmp, *.gif. Nuotraukos (spalvotos ir nespalvotos) turi būti geros kokybės, ryškios ir tinkamos reprodukuoti. Paveikslai ir lentelės numeruojami eilės tvarka bei pateikiamos su pavadinimais paveikslų apačioje, lentelių - viršuje.
Bibliografinės nuorodos straipsnio tekste gali būti pateikiamos arabiškais skaitmenimis laužtiniuose skliaustuose pvz.: [1], [2] ir t.t. arba lenktiniuose skliaustuose, nurodant autoriaus pavardę ir leidimo metus, pvz.: (Stauskis, 2004).


Kiekvieną straipsnį recenzuoja du redkolegijos nariai arba jos skirti ekspertai. Priimtą spausdinti straipsnį autorius turi pataisyti atsižvelgdamas į recenzentų ir redaktorių pastabas arba motyvuotai paaiškinti, kodėl į jas nebuvo atsižvelgta. Pataisyto straipsnio spausdinta ir elektroninė kopijos pateikiamos redkolegijai ne vėliau kaip po dviejų savaičių po recenzijos gavimo. Kartu autorius grąžina recenzuotąjį straipsnio rankraštį.

STRAIPSNIO STRUKTŪRA

Straipsnyje turi būti mokslo darbams būdingos dalys:
Straipsnius (dvi kopijas) prašome siųsti žurnalo „Intelektinė ekonomika“ Redakcijos kolegijai adresu:

Mykolo Romerio universitetas
Ekonomikos ir finansų valdymo fakultetas
Ateities g. 20, LT-80303 Vilnius, Lietuva
Tel .: +370 5 2 714547
Fax .: +370 5 2 714522


Elektroninę straipsnio kopiją siųsti elektroniniu paštu: int_economics@mruni.lt

Pasiteiravimui: geddav@mruni.lt


Institucijos ir asmenys pageidaujantys prenumeruoti žurnalą maloniai prašomi informuoti apie tai žurnalo redakcinę kolegiją.


Už informacijos turinį atsakinga žurnalo vyriausiojo redaktoriaus pavaduotoja prof. Dalė Dzemydienė
El. paštas: int.economics@mruni.lt