logo

LEIDINIAI

 

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LEIDŽIAMAS TARPTAUTINIS MOKSLO DARBŲ ŽURNALAS
"INTELEKTINĖ EKONOMIKA"
ISSN 1822-8011 (print), ISSN 1822-8038 (online)

| APIE ŽURNALĄ | REDAKCINĖ KOLEGIJA | INFORMACIJA AUTORIAM | ŽURNALO NUMERIAI |
english

INTELEKTINĖ EKONOMIKA 2008, Nr. 1(3)

Željko Dobrović, Martina Tomičić, Neven Vrček

EFEKTYVIOS ELEKTRONINĖS VALDŽIOS LINK: SUBALANSUOTŲ RODIKLIŲ TAIKYMAS VIEŠAJAME SEKTORIUJE
Intelektinė ekonomika. Vilnius. MRU Leidybos centras. 2008 Nr.1(3), p. 7–17 dobrovic, tomimic, vrcek

Santrauka

Tinkamas informacinių ryšių technologijų taikymas ir efektyvių valdymo sistemų diegimas sudaro sąlygas taikyti efektyvesnius elektroninio valdymo metodus siekiant užtikrinti ekonominių rodiklių viešajame sektoriuje gerinimo priemones. Organizacinio efektyvumo tikslams galėtų būti iš dalies naudojamas ir perskirstomas biudžetas, kai viešojo sektoriaus organizacijos pradeda naują strateginio planavimo ciklą. Tai atliekama diegiant naujas informacines ryšių technologijas (IR T) ir keliant darbuotojų kvalifikaciją. Toks veiklos procesų gerinimas, grindžiamas IR T galimybėmis ir kvalifikuotu personalu, galėtų turėti įtakos gyventojų pasitenkinimui šių viešųjų organizacijų teikiamų paslaugų lygiu. Tai garantuotų biudžeto skirstymą viešosioms organizacijoms, atsakingoms už padarinius, ir taip jų misija atitiktų sąlygas. Toks įtakos efekto grandinės vertinimas, kai ši grandinė leidžia pagerinti viešojo sektoriaus ekonomiką, panašus į subalansuotų rodiklių metodologiją, taikomą organizacijų vadyboje. Tinkamas tikslų ir strategijos apibrėžimas ir jų vykdymas taikant subalansuotus rodiklius, nukreiptų organizaciją link tinkamo tikslų įvykdymo, atliekant reikiamus veiksmus ir optimaliau naudojant išteklius. Siekiant sėkmingai viešojo sektoriaus organizacijose įgyvendinti ir efektyviai taikyti subalansuotų rodiklių valdymo modelį, būtinos keturios sąlygos: 1) vyriausybės valstybinėms ir viešosioms organizacijoms perduodami nurodymai ir strateginiai tikslai turi būti tikslūs ir nedviprasmiški; 2) viešosios organizacijos valdymas reikalauja turėti įžvalgumo taikant subalansuotų rodiklių metodą ir iš dalies keisti savo vadybines įžvalgas; 3) operatyvios procedūros organizacijoje taikant subalansuotų rodiklių metodą reikalauja aiškaus apibrėžimo; 4) organizacija turi turėti centrinę informacinę sistemą, kurioje būtų įdiegta taikomoji programinė įranga, leidžianti susieti taikomuosius subalansuotų rodiklių modelius.

JEL Klasifikacija H-110.

Reikšminiai žodžiai: e. vyriausybė, veiklos matavimai, viešasis sektorius, subalansuoti rodikliai, įdiegimo metodologija, vadyba, vertinimo programinė įranga.


Už informacijos turinį atsakinga žurnalo vyriausiojo redaktoriaus pavaduotoja prof. Dalė Dzemydienė
El. paštas: int.economics@mruni.lt