logo

LEIDINIAI

 

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LEIDŽIAMAS TARPTAUTINIS MOKSLO DARBŲ ŽURNALAS
"INTELEKTINĖ EKONOMIKA"
ISSN 1822-8011 (print), ISSN 1822-8038 (online)

| APIE ŽURNALĄ | REDAKCINĖ KOLEGIJA | INFORMACIJA AUTORIAM | ŽURNALO NUMERIAI |
english

INTELEKTINĖ EKONOMIKA 2008, Nr. 1(3)

Jan Głuchowski

LENKIJOS KOMERCINIŲ BANKŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJOS
Intelektinė ekonomika. Vilnius. MRU Leidybos centras. 2008 Nr.1(3), p. 92–100 gluchowski

Santrauka

Bankų priežiūra vykdoma remiantis teisiniais tam tikrų priežiūros institucijų pagrindais – stebimos atliekamos bankinės operacijos ir vykdoma bankų veikla. Bankų priežiūros problemos straipsnyje nagrinėjamos atsižvelgiant į teisinio reglamentavimo specifiką ir vertinant veiksnius, užtikrinančius teisiškai pagrįstą ir saugų bankų funkcionavimą. Efektyvi bankų veikla svarbi kiekvienos šalies ekonomikai, kadangi užtikrina nepertraukiamus finansinius ir ekonominių atsiskaitymų procesus. Komerciniai bankai valdomi pagal tam tikras taisykles, garantuojančias jų kompetencijos ir pelningos veiklos galimybes. Todėl šioje veikloje būtina įdiegti tinkamą bankų stebėsenos (monitoringo) ir vertinimo sistemą.
Lenkijos bankų veiklą prižiūri Bankų priežiūros komisija, savo veiklą pradėjusi 1998 m. sausį.
Komisiją sudaro: Komisijos pirmininkas – Lenkijos finansų priežiūros vadovas arba įgaliotas vadovo pavaduotojas, Komisijos vadovo pavaduotojas – Finansų ministras arba Valstybės Sekretorius arba Finansų ministro paskirtas Valstybės Sekretoriaus pavaduotojas, Lenkijos Respublikos Prezidento atstovas, Bankų garantijų fondo valdybos prezidentas, Lenkijos centrinio banko prezidentas arba jo įgaliotas viceprezidentas, Finansų ministro atstovas ir generalinis bankų priežiūros inspektorius.
Komisija kaip kolegialus organas atlieka tipines šiuolaikines kontrolės ir priežiūros funkcijas: licencijavimo, priežiūros ir kontrolės. Be to, atliekamos ir analitinės funkcijos, apimančios praktinę veiklą, bendradarbiaujama su užsienio valstybėmis. Komisija vadovaujasi ir Bazelio bankų priežiūros komiteto, susidedančio iš G-10 pasaulio valstybių bei Liuksemburgo ir Ispanijos centrinių bankų valdytojų, sprendimais. Komisijos vykdomasis organas yra Generalinis bankų priežiūros inspektoratas, atsakingas už bankų operacijų priežiūrą.

JEL Klasifikacija G210, G280.

Reikšminiai žodžiai: finansinės institucijos, priežiūra, komerciniai bankai.


Už informacijos turinį atsakinga žurnalo vyriausiojo redaktoriaus pavaduotoja prof. Dalė Dzemydienė
El. paštas: int.economics@mruni.lt