logo

LEIDINIAI

 

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LEIDŽIAMAS TARPTAUTINIS MOKSLO DARBŲ ŽURNALAS
"INTELEKTINĖ EKONOMIKA"
ISSN 1822-8011 (print), ISSN 1822-8038 (online)

| APIE ŽURNALĄ | REDAKCINĖ KOLEGIJA | INFORMACIJA AUTORIAM | ŽURNALO NUMERIAI |
english

INTELEKTINĖ EKONOMIKA 2008, Nr. 1(3)

Alfonsas Laurinavičius

KOMERCINIAI ŽENKLAI KAIP TARPTAUTINĖS RINKOS APSAUGOS KONCEPTAS
Intelektinė ekonomika. Vilnius. MRU Leidybos centras. 2008 Nr.1(3), p. 29–40 laurinavicius

Santrauka

Straipsnyje analizuojama komercinių ženklų esmė kaip konceptas, reikšmingas tarptautinės prekybos plėtrai. Ekonomikos globalizacija, tarptautinės prekybos liberalizavimas yra naujosios globalios civilizacijos požymiai, praplečiantys žmogaus kūrybines ir materialines galimybes. Kita vertus, ekonomikos iššūkiai kelia ir naujų grėsmių, kurias įveikti tradiciniais būdais neįmanoma. Tai grėsmės visuomenės, rinkos saugumui ir žmogaus teisėms. Viena iš naujai vertinamų žmogaus perspektyvų – intelektinės nuosavybės teisių plėtra ir jų apsauga.
Straipsnyje analizuojamos pramonės nuosavybės objektų apsaugos problemos, susijusios su komercinių ženklų (KŽ) apsauga. Bendrovėms virstant pasaulinėmis koalicijomis, formuojantis pasaulinės prekybos tinklams, KŽ tampa vis svarbesniu dvasiniu ir idėjiniu jų rišikliu, pasitikėjimo manifestacija. Intelektinės nuosavybės teisių pažeidimas turi įtakos galutiniams ženklų vartotojams – pažeidžia jų teisę rinktis originalius (ne falsifikuotus, kontrafakcinius), nekenksmingus sveikatai produktus. Taigi KŽ konceptas atskleidžiamas kaip atlygis tiems, kurie investuoja į produktų kokybę [3, 198] ir kaip patikimas rinkos apsaugos įrankis.
Visuomenės saugumo užtikrinimas yra viena iš pagrindinių valstybės funkcijų, todėl straipsnyje daug dėmesio skiriama muitinės, kaip valstybės institucijos, formuojančios novatoriškus intelektinės nuosavybės apsaugos kontrolės ir reguliavimo modelius, pavyzdžio analizei.

JEL Klasifikacija F490, K110.

Reikšminiai žodžiai: intelektinė nuosavybė, intelektinės nuosavybės teisės, prekių ženklai, valstybės tarnyba, kontrolė, reguliavimas.


Už informacijos turinį atsakinga žurnalo vyriausiojo redaktoriaus pavaduotoja prof. Dalė Dzemydienė
El. paštas: int.economics@mruni.lt