logo

LEIDINIAI

 

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LEIDŽIAMAS TARPTAUTINIS MOKSLO DARBŲ ŽURNALAS
"INTELEKTINĖ EKONOMIKA"
ISSN 1822-8011 (print), ISSN 1822-8038 (online)

| APIE ŽURNALĄ | REDAKCINĖ KOLEGIJA | INFORMACIJA AUTORIAM | ŽURNALO NUMERIAI |
english

INTELEKTINĖ EKONOMIKA 2008, Nr. 1(3)

Aleksandras Rutkauskas, Viktorija Stasytytė

AKCIJŲ PELNINGUMŲ STRATIFIKACIJA – INVESTUOTOJO GALIMYBIŲ RINKOJE TYRIMO MODELIS
Intelektinė ekonomika. Vilnius. MRU Leidybos centras. 2008 Nr.1(3), p. 65–72 rutkauskas, stasytyte

Santrauka

Pagrindinis šio straipsnio tikslas yra išnagrinėti autoriaus pasiūlyto adekvataus stochastinei kapitalo ir valiutų kursų rinkų prigimčiai modelio panaudojimą investuotojo galimybėms tose rinkose tirti. Analizuojamas teiginys, jog konstruktyvi informacija apie investuotojui rinkos teikiamas galimybes yra gaunama iš rinkos kainų investicijų efektyvumo rodiklių – pelningumo, patikimumo ir rizikingumo. Straipsnyje pasinaudota rinkoje prekiaujamų akcijų pelningumo įverčių stratifikacijos, t. y. susitelkimo į grupes rizikos-pelningumo plokštumoje, hipoteze. Jeigu hipotezė visuotinai pasitvirtintų, tai būtų labai konstruktyvi investuotojo galimybių valiutų ir kapitalo rinkose tyrimo, ir veiksmingų sprendimų strategijų kūrimo schema.

JEL Klasifikacija F490, K110.

Reikšminiai žodžiai: investuotojo galimybės, stratifikacija, rinkos portfelis, strata.


Už informacijos turinį atsakinga žurnalo vyriausiojo redaktoriaus pavaduotoja prof. Dalė Dzemydienė
El. paštas: int.economics@mruni.lt